സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2019-20/ഹിന്ദി ഉപന്യാസരചന HSS/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
PDF file icon.png

AMARNATH P,
11, 15061 - G H S S Panamaram, Wayanad
HSS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 948 HSS A 1 15061.PDF

PDF file icon.png

ANN MARIYA SUNNY,
12, 24049 - L. F. C. G. H. S. S Mammiyur, Thrissur
HSS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 948 HSS A 2 24049.PDF

PDF file icon.png

SHAMEEMA P,
12, 17097 - C. M. High School Mannur, Kozhikode
HSS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 948 HSS A 3 17097.PDF

PDF file icon.png

NIMISHA SASI,
12, 30033 - MBVHSS Senapathy, Idukki
HSS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 948 HSS A 5 30033.PDF

PDF file icon.png

ANJALI P,
12, 48047 - VMCGHSS Wandoor, Malappuram
HSS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 948 HSS A 6 48047.PDF

PDF file icon.png

SWATHYMOL SURESH,
12, 32038 - NSS HSS Karukachal, Kottayam
HSS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 948 HSS A 7 32038.PDF

PDF file icon.png

MAITHRI M,
12, 11040 - H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer, Kasaragod
HSS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 948 HSS A 8 11040.PDF

PDF file icon.png

ANUPAMA C B,
12, 35006 - St. Joseph`s G H S S Alappuzha, Alappuzha
HSS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 948 HSS A 9 35006.PDF

PDF file icon.png

ANANYA.V,
11, 21010 - B.S.S GURUKULAM Higher Secondary School, Alathur , Palakkad
HSS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 948 HSS A 10 21010.PDF

PDF file icon.png

ANJALI K,
12, 13094 - Govt.Higher Secondary School Mathamangalam , Kannur
HSS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 948 HSS A 11 13094.PDF

PDF file icon.png

SHALABHA S,
12, 43035 - Govt. Model Girls H. S. S Pattom, Thiruvananthapuram
HSS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 948 HSS A 12 43035.PDF

PDF file icon.png

ANANYA E S,
11, 38007 - N.S.S.H.S.S Choorakode, Pathanamthitta
HSS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 948 HSS A 14 38007.PDF