സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2018-19/ജലച്ചായം(എച്ച്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
59-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
SSK2018-19 602 HS A 151 16053.JPG

ANJIMA.S.M,
10, 16053 - ILAHIYA HSS KAPPAD (Kozhikode)
HS വിഭാഗം ജലച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 602 HS A 150 19030.JPG

ARDHRA K,
9, 19030 - S. S. M. H. S. S. Theyyalingal (Malappuram)
HS വിഭാഗം ജലച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 602 HS A 148 22010.JPG

ARUN K U,
9, 22010 - H. S. ANTHIKAD (Thrissur)
HS വിഭാഗം ജലച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 602 HS A 152 15005.JPG

NOYAL MATHEW,
9, 15005 - S H H S S Dwaraka (Wayanad)
HS വിഭാഗം ജലച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 602 HS A 153 13014.JPG

FIDAL T,
10, 13014 - C.H.M.H.S.S.Elayavoor (Kannur)
HS വിഭാഗം ജലച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 602 HS A 154 12009.JPG

ANAGHA VIJAYAN,
10, 12009 - G. H. S. S. Periye (Kasaragod)
HS വിഭാഗം ജലച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 602 HS A 144 36011.JPG

NIRMAL U,
10, 36011 - High School Chettikulangara (Alappuzha)
HS വിഭാഗം ജലച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 602 HS A 141 43022.JPG

SREE HARI S,
10, 43022 - S. N. G. H. S. Chempazhanthy (Thiruvananthapuram)
HS വിഭാഗം ജലച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 602 HS A 143 38057.JPG

ELSA SELIN DANIEL,
10, 38057 - Catholicate H.S.S Pathanamthitta (Pathanamthitta)
HS വിഭാഗം ജലച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 602 HS A 142 41068.JPG

KRISHNA L PRAKASH,
8, 41068 - Vimala Hridhaya Girls H.S.S. Kollam (Kollam)
HS വിഭാഗം ജലച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 602 HS A 149 21049.JPG

AKHIL.A,
9, 21049 - G. A. P. H. S. S. Elappully (Palakkad)
HS വിഭാഗം ജലച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19