സെന്റ് ജോർജ്ജ് ഹൈസ്കൂൾ ചെമ്പന്തൊട്ടി/ചരിത്രം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾഹൈസ്കൂൾചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ
സ്ഥാപിതമായി. സെൻറ് ജോർജ്ജ്  ചർച്ച് ചെമ്പന്തൊട്ടി  എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസിയുടെ കീഴിലാണ്  ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിതമായത്. റവ.ഫാദർ ആന്റണി പുരയിടമായിരുന്നു പ്രഥമ മാനേജർ . ശ്രീ M.T.Thomas Mandapathil ഇൻ ചാർജ്  ആയി പ്രവർത്തിച്ചു.