സഹായം Reading Problems? Click here

സ്കൂൾവിക്കി നവീകരണം 2022/പരിശീലനം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< സ്കൂൾവിക്കി നവീകരണം 2022(സഹായം/പരിശീലനം എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

2021-22 കാലത്തുനടക്കുന്ന സ്കൂൾവിക്കി പരിശീലനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും റിപ്പോർട്ടുകളും.

വർഷം മാസം സർക്കുലർ തലം പരിശീലന കേന്ദ്രം

( Schedule )

തരം രജിസ്ട്രേഷൻ മോഡ്യൂൾ ഫീഡ്‍ ബാക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചിത്രശാല
ഫോം പ്രതികരണം

(Only for Admins)

2021 ഡിസംബർ ഇവിടെ എസ്.ആർ.ജി ആർ ആർ സി കൈറ്റ്, ഇടപ്പള്ളി സ്കൂൾവിക്കി നവീകരണം

എസ്.ആർ.ജി

അവസാനിച്ചു എസ്ആർജി അവസാനിച്ചു SRG Report_ SRG ചിത്രശാല
2021 ഡിസംബർ ഇവിടെ ഡി.ആർ.ജി. കൈറ്റ് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്കൂൾവിക്കി നവീകരണം

ഡി.ആർ.ജി

അവസാനിച്ചു ഡി ആർ ജി അവസാനിച്ചു DRG Report _ DRG ചിത്രശാല
2022 ജനുവരി ഇവിടെ ഉപജില്ല ഷെഡ്യൂൾ -ഉപജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്കൂൾവിക്കി നവീകരണം

അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം

ഇവിടെ

രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം

അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം മൊഡ്യൂൾ ബാച്ച് റിപ്പോർട്ട് (പരിശീലന ദിവസം RP)

ഇവിടെ ചേർക്കാം


ഇവിടെ കാണാം

നവീകരണ പൂർത്തീകരണം റിപ്പോർട്ട് (അദ്ധ്യാപകർ) നവീകരണ പൂർത്തീകരണം റിപ്പോർട്ട്

( MT )

ചിത്രശാല