സഹായം Reading Problems? Click here


വർഗ്ഗം:ആലപ്പുഴ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ എന്ന താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

19 സെപ്റ്റംബർ 2019 14:45 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:

19 സെപ്റ്റംബർ 2019

     10:26  എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, ഇടനാട്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-10). . 36014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

18 സെപ്റ്റംബർ 2019

 (ചെ.)   10:50  സെൻറ് ജോർജ്ജ് എച്ച് എസ് , തങ്കി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-19). . 34010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:48  വി.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. കൊയ്പള്ളികാരാഴ്മ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,058). . 666wiki999 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:43  റ്റി.എം.വി.എം.എച്ച്.എസ്. വെട്ടിയാർ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+411). . 666wiki999 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:41  എം എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, തഴക്കര‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-262). . 666wiki999 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:30  ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ, പയ്യ നല്ലൂർ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+298). . [666wiki999‎ (2×)]
      06:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . 666wiki999 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+294). . 666wiki999 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:22  ബിഷപ്പ് ഹോഡ്ജസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+237). . 666wiki999 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:14  ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-331). . 666wiki999 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:12  എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കുറത്തികാട്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-178). . [666wiki999‎ (2×)]
 (ചെ.)    06:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 666wiki999 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (M)
      06:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-179). . 666wiki999 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

17 സെപ്റ്റംബർ 2019

     10:22  എസ് സി യു ഗവ എച്ച് എസ് എസ്, പട്ടണക്കാട്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+107). . [Illamvayalar‎ (2×)]
      10:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+31). . Illamvayalar (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (scu)
      00:55 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+76). . Illamvayalar (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (scu)

16 സെപ്റ്റംബർ 2019

     15:38  എസ് സി യു ഗവ എച്ച് എസ് എസ്, പട്ടണക്കാട്‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+571). . [Illamvayalar‎ (4×)]
      15:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+79). . Illamvayalar (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (scu)
      15:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . Illamvayalar (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (scu)
      13:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+262). . Illamvayalar (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (scu)
      12:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+231). . Illamvayalar (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (scu)