തിരുമൂലവിലാസം യു.പി.എസ്./സൗകര്യങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വിശാലമായ ഓഡിറ്റോറിയം, മികച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം, സയൻസ് ലാബ്, ചരിത്ര മ്യൂസിയം, ശാന്തമായ ചുറ്റുപാടിൽ വായനാ സജ്ജീകരണങ്ങളോടുകൂടിയ ലൈബ്രറി, വിശാലമായ കളിസ്ഥലം, കലാകായിക പരിശീലനം, വിദ്യാർത്ഥി സൗഹൃദ പ്രീ പ്രൈമറി ക്ലാസ്റൂം, ജൈവവൈവിധ്യ ഉദ്യാനം, വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറികളാൽ സമ്പുഷ്ടമായ കൃഷി സ്ഥലം, ഗേൾ ഫ്രണ്ട്‌ലി ടോയ്‌ലറ്റ്, സുരക്ഷിതമായി സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ വേണ്ട ബസ് സൗകര്യം, പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ബോർഡിംഗ് സൗകര്യം ഇവയെല്ലാം ഈ സ്കൂളിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്.

സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരം