സഹായം Reading Problems? Click here


ഐ.യു.എച്ച്. എസ്.എസ്. പറപ്പൂർ/HS

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾപ്രൈമറിഹൈസ്കൂൾചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ

ഹൈസ്‌ക‌ൂൾ വിഭാഗം
1968 ൽ ഹൈസ്‌ക‌ൂളായി ഉയർത്തപ്പെട്ട ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ ആദ്യ എസ്.എസ്എൽ.സി ബാച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയത് 1970ൽ ആയിരുന്നു. ഹൈസ്‌ക‌ൂൾ വിഭാഗത്തിൽ 2018-19 വർഷത്തോിൽ 8,9,10 ക്ലാസുകളിലായി 1234 കുട്ടികൾ പഠനം നടത്ത‌ുന്നു. ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ 43 അധ്യാപകർ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

ഫാക്കൽറ്റീസ്

ഓഫീസ് ജീവനക്കാർ‍

അധ്യാപകരുടെ ചുമതലകൾ - 2018 - 19

  • അക്കാദമിക്, അക്കാദമികേതര ചുമതലകൾ.

പാഠ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ

വിജയഭേരി
എൻ എം എം എസ്
മീറ്റ് ദി സ്‍കോളർ

പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ