സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എൽ.പി.എസ് കോണോട്ട്/ക്ലബ്ബുകൾ / കാർഷിക ക്ലബ്ബ്. / തരിശ‍ുമണ്ണിനൊര‍ു പച്ചപ്പ‍ുതപ്പ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

സ്കൂൾ പരിസരത്തെ തരിശു ഭൂമിയായി കിടക്കുന്ന ഒന്നര ഏക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലം പയർ ,കരനെൽ,ചേന തുടങ്ങി കൃഷികൾ വളർത്തി പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ നല്ല മണ്ണാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനു കഴിഞ്ഞ വർഷാരംഭത്തിൽ (2016-17 )വർഷത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കുകയുണ്ടായി.സ്കൂൾ മാനേജരുടെയും പ്രദേശത്തെ കർഷകരുടെയും കൂട്ടായ ശ്രമത്തിലൂടെയാണ് ഈ ദൗത്യം വിജയത്തിലേക്കെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.ആവശ്യമായ വെതപയർ വിത്തുകൾ നൽകി കുരുവട്ടൂർ കൃഷിഭവനും കുട്ടികളോടൊപ്പം ചേർന്നു.വളം മാനേജർ എത്തിച്ചു നൽകി.സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം അനേകം ദിവസങ്ങളിൽ ഉപ്പെരിയായും മറ്റു വിഭവങ്ങളായും ഈ കൃഷിയിലൂടെ ലഭിച്ച പയർ,ചേന എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു.ഉണങ്ങി വരണ്ടു കിടന്നിരുന്ന വിദ്യാലപരിസരം ഇന്ന് പച്ചപ്പ്‌ നിറഞ്ഞു മനോഹരമായി കാണാൻ ഈ പരിപാടിയിലൂടെ കഴിഞ്ഞു.

Slide38.JPG