എസ് എ എൽ പി എസ് തരിയോട്/ക്ലബ്ബുകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരം

സയൻസ് ക്ലബ്

സയൻസ് ക്ലബ് മികവുറ്റ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എല്ലാ അധ്യാപകരും പ്രതിമാസ അക്കാദമിക് കലണ്ടറിൽ ഒരു ലഘുപരീക്ഷണം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ക്ലാസിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ അവ മാറി മാറി പ്രതിമാസ സർഗവേളയിൽ തങ്ങളുടെ ക്ലാസിന്റേതായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ഗണിതക്ലബ്

ഗണിത പസിൽ

അക്കാദമിക് കലണ്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആസൂത്രണം ചെയ്യ്തു പരിശീലിക്കുന്ന ഗണിത പസിലുകൾ, കുസൃതിക്കണക്കുകൾ എന്നിവ സർഗവേളയിൽ അവതരിപ്പുക്കുന്നു.