സഹായം Reading Problems? Click here


എം.ഐ.എച്ച്.എസ്സ്.പൂങ്കാവ്/Recognition

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾഹൈസ്കൂൾചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ

പുരസ്കാരങ്ങൾ , അംഗീകാരങ്ങൾ

1986 - മാരാരിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്കൂൾ
1987 - മാരാരിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്കൂൾ
1988 - സ്കൌട്ട്, ഗൈഡ് ട്രൂപ്പുകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു , ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു.
1989 - 1989-ൽ നടന്ന ജില്ലാശാസ്ത്രമേളയിൽ സ്കൂൾ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കരസ്ഥമാക്കി
1990 - ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം, കോഴിക്കോട് വച്ച് നടന്ന സംസ്ഥാനതല ശാസ്ത്രമേളയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം, മികച്ച സ്കൂൾ
1991 - കേരള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള - ഏറ്റവും മികച്ച സ്കൂൾ , ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം
1992 - ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം, സംസ്ഥാന ശാസ്ത്രോൽസവത്തിൽ മികച്ച സ്കൂൾ
1993 - കേരള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള - ഏറ്റവും മികച്ച സ്കൂൾ , ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം, ടീച്ചിംഗ് എയിഡ് മത്സരത്തിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി.ജി ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി
1994 - ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം , ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ഗണിത ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം , ബാൻഡ് ട്രൂപ്പ് സംസ്ഥാന യുവജനോത്സവത്തിൽ എ ഗ്രേഡ്
1995 - കേരള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള - ഏറ്റവും മികച്ച സ്കൂൾ , ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി സം രക്ഷണ അവാർഡ്, ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം
1996 - ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം , ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ഗണിത ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം
1997 - ബാൻഡ് ട്രൂപ്പ് സംസ്ഥാന യുവജനോത്സവത്തിൽ എ ഗ്രേഡ്നേടി,
1998 - സോണൽ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം, പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു
1999 - ജില്ലാ കായികമേളയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം
2000 - ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം
2001 - കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
2002 - ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം , ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ഗണിത ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം
2004 - കേരള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള - ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടാമത്തെ സ്കൂൾ , ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം
2005 - ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം , ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ഗണിത ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം
2006 - കേരള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള - സ്റ്റിൽ മോഡൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം, ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം , ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ഗണിത ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം
2007 - ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം , ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ഗണിത ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം
2008 - ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം , ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ഗണിത ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം
2009 - കേരള സംസ്ഥാന അവാർഡ് , ഏറ്റവും മികച്ച പി.ടി.എ
കേരള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള - സ്റ്റിൽ മോഡൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം, ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം , ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ഗണിത ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം
2010 - ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - സയൻസ്, ഗണിതം , സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മേളകളിൽ
2011 - ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം
2012 - ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം
2013 - ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം
2014 - ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം
2015 - ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം
2016 - ആലപ്പുഴ ജില്ല സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള ചാമ്പ്യൻ - ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം, ഗണിതമേളയിൽ മികച്ച സ്‌കൂൾ
2017 - കേരള സംസ്ഥാന അവാർഡ് , ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടാമത്തെ പി.ടി.എ, റണ്ണേഴ്‌സ് അപ് -സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ, പവർ ലിഫ്റ്റിങ് ചാമ്പ്യൻ ഷിപ്പിൽ നാഷണൽ ലെവലിൽ പങ്കാളിത്തം

2018- ഹരിതവിദ്യാലയം റിയാലിറ്റി ‍ഷോയിൽ മികച്ച പതിമൂന്ന് സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. സബ്ജില്ലാ തല ബെസ്ററ് പി.റ്റി.എ അവാർഡ്. ജില്ലയിലെ മികച്ച സ്കൂൾ പിറ്റി.എ അവാർഡ്‌.