സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

14 നവംബർ 2019 14:14 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

14 നവംബർ 2019

     13:41  സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം''''അദ്ധ്യാപകർ എച്ച്.എസ്''''‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+9). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:39  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [033056‎; Stjosephupsknmv‎ (4×); Ihepgovtups‎ (7×); Arunkm‎ (7×); Arabic‎ (14×)]
      13:39 . . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Frroy.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:15 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn303.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:14 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn302.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:14 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn301.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:08 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn300.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:08 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn299.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:07 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn298.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:07 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn297.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:06 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn296.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:05 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn295.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:03 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn294.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:02 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn293.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:02 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn292.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:01 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn291.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:01 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn290.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      08:13 . . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശിശുദിനം - pic.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      08:07 . . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:പ്രതിഭ - മത്തായി ജോസഫ്.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      08:00 . . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശിശുദിനം, pic.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      07:56 . . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശിശുദിനം pic.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      07:44 . . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ചാച്ചാജിയോടൊപ്പം.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      07:41 . . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:പ്രതിഭയുടെ വീട്ടിൽ.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      07:34 . . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശിശുദിനം പ്രതിഭയെആദരിക്കുന്നു 2019-20.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      07:15 . . Stjosephupsknmv (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Ganthyjayanthy.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      07:13 . . Stjosephupsknmv (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Electionnnn.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      07:13 . . Stjosephupsknmv (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Electionn.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      06:51 . . Stjosephupsknmv (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:School piccccc.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      06:43 . . Arunkm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശുചിത്വ ദിനാചരണം4.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      06:43 . . Arunkm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശുചിത്വ ദിനാചരണം3.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      06:43 . . Arunkm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശുചിത്വ ദിനാചരണം2.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      06:43 . . Arunkm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശുചിത്വ ദിനാചരണം1.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      06:43 . . Arunkm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശുചിത്വ ദിനാചരണം.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      06:43 . . Arunkm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:English Fest.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      06:43 . . Arunkm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:English Fest 1.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
 (ചെ.)   12:18  കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്/Recognition‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+654). . [Arabic‎ (2×)]
 (ചെ.)    12:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+598). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    11:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+56). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   12:17  കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്/ആർട്‌സ് ക്ലബ്ബ്-17‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+666). . [Arabic‎ (2×)]
 (ചെ.)    12:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+102). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    12:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+564). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   11:38  കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്/History‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+115). . [Arabic‎ (2×)]
 (ചെ.)    11:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+59). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    11:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+56). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   11:36  കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്/HS‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+116). . [Arabic‎ (3×)]
 (ചെ.)    11:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-20). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    11:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+79). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    11:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+57). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   11:36  കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്/HSS‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+152). . [Arabic‎ (2×)]
 (ചെ.)    11:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+95). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    11:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+57). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   11:33  കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്/Primary‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+132). . [Arabic‎ (2×)]
 (ചെ.)    11:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+76). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    11:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+56). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   11:32  കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്/Activities‎‎ (10 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+877). . [Arabic‎ (10×)]
 (ചെ.)    11:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+79). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    11:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-5). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    11:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+56). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,578). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:39 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2,561). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-18). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-43). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+786). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   11:29  കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്/Details‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,278). . [Arabic‎ (3×)]
 (ചെ.)    11:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+69). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    11:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+55). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,154). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   11:05  കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്‎‎ (6 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-2,603). . [Arabic‎ (6×)]
 (ചെ.)    11:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1,467). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-224). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-244). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-218). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-225). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-225). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:48  29010-idk-ghskudayathoor-2019.pdf‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+641). . [Jithukizhakkel‎ (3×)]
      10:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-16). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+166). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (Https://schoolwiki.in/പ്രമാണം:29010-IDK-ghsskudayathoor-2019.pdf എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
      10:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+491). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:41  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-78). . [Jithukizhakkel‎ (2×)]
      10:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-80). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:38  29010‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-2). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
     10:37  G.H.S.S. KUDAYATHOOR‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-2). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    10:30  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/പ്രാദേശിക പത്രം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+126). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('സ്ക്കൂൾ പത്രത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് കുട്ടി...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    10:28  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,170). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('സ്കൂൾ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് പ്രചാരത്തിലുള്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    10:27  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/എന്റെ ഗ്രാമം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,899). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കുടയത്തൂർ എന്ന കൊച്ചൂഗ്രാ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    10:26  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/മറ്റ്ക്ലബ്ബുകൾ-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+4,172). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('== ഹിന്ദി ക്ളബ് == കുടയത്തൂർ ഗവ.ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    10:24  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/ഫിലിം ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+233). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് യൂണിറ്റിലെ കുട്ടികളുടെ നേത...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    10:22  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/ആനിമൽ ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+987). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ആനിമൽ ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ‍‍ ഭിന്നശഷി...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    10:21  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/ടൂറിസം ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+197). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    10:20  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/സ്പോർ‌ട്സ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+96). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('സ്പോർട്സ് ക്ളബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    10:20  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/ആർട്‌സ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,759). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('കുട്ടികളുടെ പാഠ്യ പാഠ്യേതര വിഷയത്തോടൊപ്പം അ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    10:19  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+675). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     08:16  ഐ എച്ച് ഇ പി ഗവൺമെന്റ് യൂ പി സ്കൂൾ മൂലമറ്റം‎‎ (8 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+806). . [Ihepgovtups‎ (8×)]
      08:16 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+98). . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ശിശുദിനം - pic)
      08:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+153). . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രതിഭ - മത്തായി ജോസഫ്)
      08:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-83). . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ശിശുദിനം pic)
      07:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+93). . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ശിശുദിനം pic)
      07:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+44). . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ്കൂളിലെ കുട്ടി)
      07:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+133). . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ചാച്ചാജിയോടൊപ്പം)
      07:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+141). . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രതിഭയുടെ വീട്ടിൽ)
      07:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+227). . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ശിശുദിനം - പ്രതിഭയെ ആദരിക്കുന്നു 2019-20)
(പു.)    08:00  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/ഗണിത ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+208). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ഗണിത അധ്യാപിക ലിൻ‍ഡാ ജോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     07:59  ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കുടയത്തൂർ/ഗണിത ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+8). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    07:57  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+353). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('സയൻസ് ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉത്ഘാടനത്തോടെ ആ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    07:57  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+193). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് കൺവീനറായി ലൂസമ്മ സെബാസ്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    07:56  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/വിദ്യാരംഗം‌-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+3,177). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('കുടയത്തൂർ ഗവ.ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂളിൽ കെ.കെ.ഷ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     07:46  ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-80). . Mohanji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     07:11  സെന്റ് ജോസഫ്സ് യു പി എസ് കൂനമ്മാവ്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+332). . [Stjosephupsknmv‎ (2×)]
      07:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+334). . Stjosephupsknmv (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . Stjosephupsknmv (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:47  എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കുറത്തികാട്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+467). . Arunkm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്