സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

3 ജൂൺ 2020 03:02 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

2 ജൂൺ 2020

(പു.)    06:01  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Muhammed shinad‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+273). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     06:01  (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ). . [Muhammed shinad‎; 6633krish‎]
      06:01 . . Muhammed shinad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      05:13 . . 6633krish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
(പു.)    05:13  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:6633krish‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+263). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)

1 ജൂൺ 2020

(പു.)    15:21  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:RAJEEVKPR‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+262). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     15:21  (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ). . [Tree‎; Shriya Ratheesh D‎; RAJEEVKPR‎; Nissam‎; Lakshmi parvathy‎; Dr.reethu‎]
      15:21 . . RAJEEVKPR (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      14:20 . . Lakshmi parvathy (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      14:10 . . Tree (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      09:05 . . Shriya Ratheesh D (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      06:34 . . Dr.reethu (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      05:57 . . Nissam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
(പു.)    14:20  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Lakshmi parvathy‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+266). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
(പു.)    14:10  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Tree‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+251). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)    09:05  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Shriya Ratheesh D‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+277). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
(പു.)    06:34  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Dr.reethu‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+258). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
(പു.)    05:57  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Nissam‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+254). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)

31 മേയ് 2020

(പു.)    22:38  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:FATHIMAFIDA.3479‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+275). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     22:38  (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ). . [Glpsarikkad‎; FATHIMAFIDA.3479‎]
      22:38 . . FATHIMAFIDA.3479 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      16:25 . . Glpsarikkad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
(പു.)    16:25  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Glpsarikkad‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+258). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)

30 മേയ് 2020

(പു.)    13:58  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Aswin cj‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+260). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
     13:58  (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ). . [Sreeharisunilkumar‎; Mahalakshmi‎; Aswin cj‎]
      13:58 . . Aswin cj (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      04:26 . . Mahalakshmi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      03:08 . . Sreeharisunilkumar (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
(പു.)    04:26  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Mahalakshmi‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+271). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
(പു.)    03:08  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Sreeharisunilkumar‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+276). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)

29 മേയ് 2020

     16:46  (ഉപയോക്തൃ അവകാശ രേഖ). . [Sreejithkoiloth‎ (38×)]
      16:46 . . Bibin എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ഒപ്പം കാര്യനിർവാഹകൻ എന്നതിൽ നിന്നു ബ്യൂറോക്രാറ്റ്, കാര്യനിർവാഹകൻ ഒപ്പം kiteuser എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:44 . . Haseenabasheer എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:43 . . Lalkpza എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:43 . . Kavitharaj എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:42 . . Bmbiju എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:42 . . Asokank എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:41 . . Anilkb എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:41 . . Ajamalne എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:41 . . Abhaykallar എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:40 . . Supriyap എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:40 . . Sunirmaes എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, ഉപയോക്തൃ പരിശോധക, kiteuser ഒപ്പം റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിൽ നിന്നു ഉപയോക്തൃ പരിശോധക ഒപ്പം റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:39 . . Subhashthrissur എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:39 . . Shefeek100 എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:38 . . Sheelukumards എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:38 . . Sheelukumards എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:37 . . Shajumachil എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:37 . . Sathish.ss എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:37 . . Sachingnair എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:36 . . Pvp എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:35 . . Pcsupriya എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:35 . . Padmakumar g എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:35 . . Noufalelettil എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:34 . . Nixon C. K. എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:34 . . Mtjose എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:33 . . Mtdinesan എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, ഉപയോക്തൃ പരിശോധകൻ, kiteuser ഒപ്പം റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിൽ നിന്നു ഉപയോക്തൃ പരിശോധകൻ ഒപ്പം റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:33 . . Mohammedrafi എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:33 . . Mathewmanu എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:32 . . MT 1259 എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:32 . . Latheefkp എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser ഒപ്പം റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:31 . . Lalkpza എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:31 . . Kavitharaj എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:26 . . Kannankollam എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:25 . . Haseenabasheer എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:25 . . Bmbiju എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:25 . . Asokank എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:24 . . Anilkb എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:24 . . Ajamalne എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      16:23 . . Abhaykallar എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
     16:05  അക്ഷരവൃക്ഷം‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+2,186). . [Sreejithkoiloth‎ (3×)]
      16:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-80). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+818). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,448). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:25  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Sreejithkoiloth‎ (18×)]
      15:25 . . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Av-story-vol7.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:25 . . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Av-story-vol6.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:25 . . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Av-story-vol5.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:25 . . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Av-poem-vol7.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:25 . . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Av-poem-vol6.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:25 . . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Av-poem-vol5.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:25 . . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Av-essay-vol7.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:25 . . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Av-essay-vol6.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:25 . . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Av-essay-vol5.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:25 . . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:അക്ഷരവൃക്ഷം-ലേഖനങ്ങൾ 7.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:25 . . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:അക്ഷരവൃക്ഷം-കവിതകൾ 7.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:25 . . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:അക്ഷരവൃക്ഷം-കഥകൾ 7.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:25 . . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:അക്ഷരവൃക്ഷം-ലേഖനങ്ങൾ 6.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:25 . . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:അക്ഷരവൃക്ഷം-കവിതകൾ 6.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:25 . . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:അക്ഷരവൃക്ഷം-കഥകൾ 6.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:25 . . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:അക്ഷരവൃക്ഷം-കവിതകൾ 5.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:25 . . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:അക്ഷരവൃക്ഷം-ലേഖനങ്ങൾ 5.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:25 . . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:അക്ഷരവൃക്ഷം-കഥകൾ 5.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
(പു.)    14:56  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Akhils‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+260). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     14:56  (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ). . [Thejo‎; Akhils‎]
      14:56 . . Akhils (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      13:05 . . Thejo (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     13:33  എൻ.എസ്.എസ് എച്ച്.എസ്.വള്ളിക്കോട് കോട്ടയം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഉയി൪പ്പ്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-24). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      13:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-24). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    13:05  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Thejo‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+259). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     10:21  38734‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-1). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ജെ. ബി.വി. എൽ.പി.എസ് കുമ്മണ്ണൂർ എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
     10:20  38732‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-33). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഗവ.എസ് .കെ. വി .എൽ.പി.എസ് പാടം എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
     10:04  അമ‌‌ൃത എൽ.പി.എസ് വെള്ളപ്പാറ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-22). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      10:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+6). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-28). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:56  ഗവ.എൽ.പി.എസ് വെട്ടൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-75). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     08:26  സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/ "പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം" നമ്മുടെ കടമ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-7). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      08:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-12). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+5). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     08:11  മാർത്തോമ്മാ എച്ച്.എസ്.എസ് , പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+42). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      08:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+12). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+30). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്