സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

24 ജനുവരി 2020 15:34 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

24 ജനുവരി 2020

     15:34  പി.എച്ച്.എം.കെ.എച്ച്.എസ്. പനവൂർ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+334). . Phmkmvhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:32  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Phmkmvhss‎; Lk21033‎; Hsspanangad‎; HSP‎; 48533‎; 45027‎; Kannans‎; Jithukizhakkel‎ (2×); 21001‎ (8×)]
      15:32 . . Phmkmvhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Ylw.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:40 . . HSP (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ഡിജിറ്റൽമാഗസിൻ.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:27 . . Kannans (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:41007 school building.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      06:35 . . 45027 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:45027-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      06:27 . . 48533 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:New Doc 2020-01-24 12.02.10.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      06:17 . . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29042-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      06:17 . . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29042-idk-veralthumbil-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      06:02 . . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:21001 little kites second batch photo.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      05:59 . . Lk21033 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:LKPDF2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(lk magazine 2019-20)
      05:40 . . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:21001 sub district camp at cherupushpam 3.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      05:38 . . Hsspanangad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:23068-tsr-hsspanangad-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      05:28 . . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:21001 sub district camp at cherupushpam2.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      05:28 . . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:21001 sub district camp at cherupushpam1.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      05:11 . . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:21001 Basic IT Training Programme11.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      05:08 . . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:21001 Basic IT Training Programme6.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      05:05 . . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:21001 Basic IT Training Programme3.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      03:57 . . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:21001 Basic IT Training Programme2.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
     10:26  എസ്.റ്റി.എച്ച്.എസ് പുന്നയാർ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+3). . [Sulaikha‎; Jithukizhakkel‎]
      10:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-5). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+8). . Sulaikha (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:28  ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ നെടുങ്ങോലം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-21). . Kannans (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)(ചെ.)   06:59  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:140032020‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+273). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     06:59 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . 140032020 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     06:30  ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്/ഓരോ ക്ലാസ്സിനും ഓരോ പദ്ധതി .‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+214). . [48533‎ (2×)]
      06:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+61). . 48533 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+153). . 48533 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:23  എസ്.ജി.എച്ച്.എസ് പാറത്തോട്/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+119). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:23  സി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.വടക്കഞ്ചേരി/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ (15 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,164). . [21001‎ (15×)]
      06:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+136). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      05:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+134). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      05:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+266). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      05:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      05:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+60). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      05:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      05:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      05:15 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      05:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+83). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      05:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+14). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      05:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+83). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അടിസ്ഥാന ഐ.ടി പരിശീലന പരിപാടി)
      05:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+151). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      03:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+151). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      03:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+84). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:21  എസ്.ജി.എച്ച്.എസ് പാറത്തോട്/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+8). . [Jithukizhakkel‎ (2×)]
      06:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-108). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+116). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:04 (തലക്കെട്ട് മാറ്റങ്ങളുടെ രേഖ) . . Sulaikha (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്താവ് പ്രമാണം:E-bites final.pdf എന്ന താൾ പ്രമാണം:29055-idk-ebites-2020.pdf എന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
     06:03  പ്രമാണം:E-bites final.pdf‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+39). . Sulaikha (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    04:46  ഡി. ബി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. തച്ചമ്പാറ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+15). . Dbhsthachampara (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (Little Kites)
     04:23  ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വട്ടേനാട്/Recognition‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+386). . 20002 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

23 ജനുവരി 2020

     18:45  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Rethi devi‎ (3×)]
      18:45 . . Rethi devi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:38104-pta-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:42 . . Rethi devi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:38104-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:39 . . Rethi devi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:38102-pta-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്