സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

10 ജൂലൈ 2020 13:46 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

10 ജൂലൈ 2020

 (ചെ.)   09:38  ഗാലറി/2019-2020 -അദ്ധ്യയനവർഷത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-22). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   09:34  സ്കൂൾ ചരിത്രം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   09:24  സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+686). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   09:14  സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+432). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   09:12  സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള/എന്റെ ഗ്രാമം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+628). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   09:10  മുൻ പ്രധാനഅധ്യാപകർ എന്ന ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   09:06  സഹായഹസ്തം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+430). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   09:02  വിമുക്തി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+634). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   08:59  ജലശ്രീ ക്ലബ്ബ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+634). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   08:56  സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള/സ്പോർ‌ട്സ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+690). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   08:55  സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള/ആർട്‌സ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+686). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   08:52  സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള/പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+698). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   08:51  സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള/ഗണിത ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+640). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   08:49  സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള/സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+677). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   08:47  സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള/സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+628). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   08:43  സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള/വിദ്യാരംഗം‌-17‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+12,806). . [Schoolwiki30014‎ (3×)]
 (ചെ.)    08:43 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-7). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    08:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+11,656). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    08:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,157). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     08:12  എ.യു.പി.എസ്.മനിശ്ശേരി‎‎ (8 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+201). . [Subha PS‎ (8×)]
      08:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+6). . Subha PS (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+63). . Subha PS (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-15). . Subha PS (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+22). . Subha PS (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+26). . Subha PS (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . Subha PS (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . Subha PS (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+95). . Subha PS (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   07:58  സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള/നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോപ്സ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+438). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   07:55  സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള/ഗ്രന്ഥശാല‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+436). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   07:45  പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+298). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   07:34  * *ലഹരിവിരുദ്ധദിനം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+642). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   07:27  * *പരിസ്ഥിതിദിനം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+641). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   07:21  ഉച്ചഭക്ഷണം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-44). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   07:18  സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+323). . [Schoolwiki30014‎ (4×)]
 (ചെ.)    07:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+181). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    07:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    07:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+61). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    07:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+81). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മാനേജുമെന്റ്)
 (ചെ.)   06:52  ഒരു വട്ടം കൂടി..... പൂർവ്വ വിദ്യാർഥി അധ്യാപകസംഗമം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+10). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   06:48  മികവിലേയ്ക്ക് ഒരു ചുവടു കൂടി...‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+35). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   06:44  പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+308). . [Schoolwiki30014‎ (2×)]
 (ചെ.)    06:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+86). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    06:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+222). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    05:42  എസ്സ് എൻ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചിതറ/സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+919). . Chithara (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('1 സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് സ്ക്കൂൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    05:34  എസ്സ് എൻ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചിതറ/ടൂറിസം ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+58). . Chithara (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (2020)
     05:32  എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം/പ്രാദേശിക പത്രം‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-730). . [Lk28012‎ (3×)]
      05:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+112). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മെയ് 2020)
      05:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-112). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മെയ് 2020)
      05:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-730). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മെയ് 2020)
     05:25  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Lk28012‎ (2×)]
      05:25 . . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:28012 SP 1920 289.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      05:20 . . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:28012 SP 1920 287.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
(പു.)(ചെ.)   03:59  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:SubhaPS‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+254). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
     03:59 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . SubhaPS (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     02:45  കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്/Recognition‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,898). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്