സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

22 നവംബർ 2019 06:21 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

22 നവംബർ 2019

     06:11  സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് എച്ച് എസ് എസ് മറ്റം/സ്പോട്സ്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,447). . [24018‎ (2×)]
      06:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,436). . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ്പോർട്സ് 2018 -19)
      06:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+11). . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     05:52  സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് എച്ച് എസ് എസ് മറ്റം/ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ക്ലബ്ബ്‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,489). . [24018‎ (4×)]
      05:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-9). . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മാതൃ ശാക്തീകരണം -ഐ .ടി അധിഷ്ഠിത പരിശീലനം)
      05:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+86). . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മാതൃ ശാക്തീകരണം -ഐ .ടി അധിഷ്ഠിത പരിശീലനം)
      05:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,327). . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മാതൃ ശാക്തീകരണം -ഐ .ടി അധിഷ്ഠിത പരിശീലനം)
      05:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+85). . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ്കൂൾ പാർലിമെന്റ് ഇലക്ഷൻ 2019 -20)
     05:49  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [24018‎ (21×)]
      05:49 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-ms6.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      05:44 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-ms5.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      05:44 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-ms3.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      05:43 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-ms1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      05:20 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-e5.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      05:20 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-e4.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      05:19 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-e3.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      05:19 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-e2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      05:18 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-e1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      05:10 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-KAL12.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      05:09 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-KAL11.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      05:09 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-KAL10.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      05:09 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-KAL9.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      05:08 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-KAL8.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      05:08 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-KAL7.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      05:08 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-KAL6.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      05:07 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-KAL5.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      05:07 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-KAL4.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      05:07 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-KAL3.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      05:06 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-KAL2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      05:06 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-KAL1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     05:38  ഗവ എച്ച് എസ് എസ് ചേലോറ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+3,760). . 13054 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രവേശനോത്സവം 2018)
     05:13  സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് എച്ച് എസ് എസ് മറ്റം/ഫെസ്റ്റിവൽസ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+204). . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ്കൂൾ കലോത്സവം (2019-20))
     05:10  എഫ്.എം.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് കൂമ്പൻപാറ‎‎ (6 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+15). . [SR. SHIJIMOL SEBASTIAN‎ (6×)]
      05:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . SR. SHIJIMOL SEBASTIAN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (dgj)
      05:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . SR. SHIJIMOL SEBASTIAN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (vcnh)
      05:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . SR. SHIJIMOL SEBASTIAN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (hhuj)
      05:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . SR. SHIJIMOL SEBASTIAN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (bnh)
      04:55 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+8). . SR. SHIJIMOL SEBASTIAN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (vfb)
      04:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+8). . SR. SHIJIMOL SEBASTIAN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (6rt)
(പു.)(ചെ.)   05:09  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Aswinashok137‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+275). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     05:09 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . Aswinashok137 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎

21 നവംബർ 2019

     19:07  വിദ്യലയം പ്രതിഭകളോടൊപ്പം 2019-20/ഗവ. മോ‍ഡൽ. ബോയ്സ്.വി എച്ച്. എസ്.എസ്. &എച്ച്. എസ്.എസ്. കൊല്ലം‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,543). . [41056boysklm‎ (3×)]
      19:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      19:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,014). . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ആർട്ടിസ്റ്റ് രാധാകൃഷ്ണൻ)
      18:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+528). . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പി.കേശവൻ നായർ - പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചരിത്രകാരൻ)
     18:57  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [41056boysklm‎ (10×)]
      18:57 . . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:9-a.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:57 . . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:8 a.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:57 . . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:7 a.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:57 . . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:6 ab.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:57 . . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:5 a.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:57 . . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:4=a.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:57 . . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:4 a.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:57 . . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:1 a.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:57 . . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:2 a.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:57 . . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:3 a.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്