സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. യു പി എസ് വലിയതുറ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
03:32, 26 സെപ്റ്റംബർ 2017-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Visbot (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)
[[Category:തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ ‍‌ വിദ്യാലയങ്ങൾ]][[Category:തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ ‍‌ വിദ്യാലയങ്ങൾ]]
ഗവ. യു പി എസ് വലിയതുറ
[[Image:
School Photo
‎|center|240px|സ്കൂൾ ചിത്രം]]
സ്ഥാപിതം --1950
സ്കൂൾ കോഡ് 43249
ഹയർ സെക്കന്ററി
സ്കൂൾ കോഡ്
{{{ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കോഡ്}}}
സ്ഥലം വലിയതുറ
സ്കൂൾ വിലാസം ഗവ. യു പി എസ് വലിയതുറ, വളളക്കടവ് പി ഒ
പിൻ കോഡ് 695008
സ്കൂൾ ഫോൺ 9497360564
സ്കൂൾ ഇമെയിൽ gupsvaliyathura@gmail.com
സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല തിരുവനന്തപുരം
റവന്യൂ ജില്ല തിരുവനന്തപുരം
ഉപ ജില്ല തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത്

ഭരണ വിഭാഗം സർക്കാർ

‍‌

സ്കൂൾ വിഭാഗം പൊതു വിദ്യാലയം
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ

മാധ്യമം മലയാളം‌ ഇംഗ്ലീഷ്
ആൺ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 53
പെൺ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 23
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 76
അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 8
പ്രിൻസിപ്പൽ
പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ /
പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക
ലീലാമ എം പി
പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ട് ഫൈസൽ
26/ 09/ 2017 ന് Visbot
ഈ താളിൽ അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തി
ക്ലബ്ബുകൾ
ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് സഹായം
അക്ഷരവൃക്ഷം സഹായം
ഗ്രന്ഥശാല സഹായം
എൻ.സി.സി സഹായം
സ്റ്റൂഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ് സഹായം
സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ് സഹായം
ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ് സഹായം
വിദ്യാരംഗം‌ സഹായം
സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് സഹായം
സയൻസ് ക്ലബ്ബ് സഹായം
ഗണിത ക്ലബ്ബ് സഹായം
പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ് സഹായം
ആർട്‌സ് ക്ലബ്ബ് സഹായം
സ്പോർ‌ട്സ് ക്ലബ്ബ് സഹായം
ടൂറിസം ക്ലബ്ബ് സഹായം
ആനിമൽ ക്ലബ്ബ് സഹായം
ഫിലിം ക്ലബ്ബ് സഹായം
മറ്റ്ക്ലബ്ബുകൾ സഹായം
പ്രോജക്ടുകൾ
എന്റെ നാട് സഹായം
നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം സഹായം
സ്കൂൾ പത്രം സഹായം


ചരിത്രം

Kh. bp.-]n. kvIqÄ, hen-b-Xpd, hÅ-¡-Shv ]n .-H s]mXp hn-Zym-`ymk kwc-£-W-bÚw dnt¸mÀ«v s]mXp hn-Zym-`ymk kwc-£-W-bÚ¯nsâ apt¶m-Sn-bmbn 18/01/2017  SMC, SSG, MPTA hmÀUv Iu¬kn-eÀ, ]qÀÆ hnZymÀ°n-IÄ, k¶² kwL-S\m {]hÀ¯-IÀ F¶n-hsc DÄs¡mÅn¨p sIm­v P\d t_mUn IqSp-I-bp-­mbn tbmK-¯n 27þmw XobXn \S-¯p¶ s]mXp-hn-Zym-`ymk kwc-£-W-bÚw hnP-bn-¸n-¡p-hm-\-pÅ ]²-Xn-IÄ Bkq-{XWw sNbvXp. kvIqfpw ]cn-k-chpw k¼qÀ® ¹mÌnIv hnap-à-am-¡p-I, aZyw, ab-¡p- a-cp¶v F¶nh D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xp -sIm­pÅ Zqjy-^-e-§-sf-Ip-dn-¨pÅ NÀ¨, kvIqÄ ]cn-kc hmkn-IÄ¡m-bpÅ t_m[-h¡-cWw F¶nh {][m\ AP-­-bm-bn-cp-¶p. 25/01/2017þ SMC, SSG, MPTA F¶n-h-bpsS t\Xy-Xzm-¯n kvIqfpw ]cn-k-chpw k¼qÀ® ¹mÌnIv hncp-² taJ-e-bm¡n amddn. AXn-t\m-sSm¸w kvIqÄ ]cn-kcs¯ Hmtcm hoSp-I-fn t]mhp-Ibpw kvIqÄ tIm¼u-­n NhÀ \nt£-]n-¡p-¶Xv IÀi-\-ambn \ntcm-[n-¨n-cn-¡p-¶-Xmbn Ad-n-bn-¡p-Ibpw sNbvXp. ]n¶oSv Ch-cpsS A`n-ap-Jy-¯n ¹mÌn¡v \ntcm-[n-¨p- sIm-­pÅ t]mÌ-dp-IÄ kvIqfnsâ Npdvdp aXn-en ]Xn-¡p-Ibpw sNbvXp. 27/01/2017 shÅn-bmgv¨ IyXyw 10:30 \v Xs¶ SMC, SSG, MPTA c£n-Xm-¡Ä, hmÀUv Iu­-kn-eÀ, ]qÀÆ hnZymÀ°n-IÄ, k¶² kwL-S\m {]hÀ¯-IÀ F¶n-hcpsS t\Xy-Xz-¯n tbmKw IqSp-I-bp-­m-bn. tbmK-¯n slUvan-kv{Skv kzmKXw Biw-kn-¨p. AXn-\p- tijw SSG sa¼À {io. tKm]-Ip-amÀ, CRC.Co-ordinator {ioa-Xn. kpP, slUvan-kv{Skv {ioaXn Fw.-]n. eoem½ F¶n-hÀ s]mXp hn-Zymebs¯ kwc-£-n¡pIbpw anI-hnsâ tI{µ-am¡n amddp¶Xn-s\ Ipdn-¨papÅ hniZo-I-cWw tbmK-¯n \ÂIp-I-bp-­mbn, XpSÀ¶v s]mXp hn-Zym-`ymk kwc-£-W-bÚ¯nsâ {]XnÚ slUvan-kv{Skv sNmÃn-sIm-Sp-¯p. XpSÀ¶v \½psS hnZym-ebw anI-hnsâ tI{µ-am-¡m³ Fs´ms¡ ]²-Xn-IÄ Bkq-{XWw sN¿mw F¶-Xn-s\-Ip-dn¨v ka-{K-amb NÀ¨ \S-¶p. SMC sNbÀamsâ IyX-Ú-X-tbm-Sp-IqSn 12:30 \v tbmKw Ah-km-\n-¨p.

ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ

പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 • സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്.
 • എൻ.സി.സി.
 • ബാന്റ് ട്രൂപ്പ്.
 • ക്ലാസ് മാഗസിൻ.
 • വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
 • ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
 • പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്
 • ഗാന്ധി ദർശൻ
 • ജെ.ആർ.സി
 • വിദ്യാരംഗം
 • സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ്

മാനേജ്മെന്റ്

മുൻ സാരഥികൾ

പ്രശംസ

കഴി‍ഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി നീന്തൽ മത്സരങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച സ്കൂൾ. കണിയാപുരം ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്ര-ഗണിതശാസ്ത്ര-ഐ.റ്റി മേളകളിൽ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ. ഗണിത ശാസ്ത്ര മേളയിൽഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻ ഷിപ്പ്. ജില്ലാ ഗാന്ധി കലേത്സവങ്ങളിൽ ഓവറോൾ.

വഴികാട്ടി

Loading map...


"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഗവ._യു_പി_എസ്_വലിയതുറ&oldid=394160" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്