സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2019-20/സംസ്കൃതം കവിതാരചന HSS/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
PDF file icon.png

GAUTHAM CHANDRA J B,
12, 41050 - M S H S S for Boys Mynagappally, Kollam
HSS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 956 HSS A 2 41050.PDF

PDF file icon.png

SHEHRAZAD,
12, 19044 - A. V. H. S. Ponnani, Malappuram
HSS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 956 HSS A 4 19044.PDF

PDF file icon.png

SACHIN M V,
12, 44035 - Govt. H. S. S. Neyyattinkara, Thiruvananthapuram
HSS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 956 HSS A 5 44035.PDF

PDF file icon.png

ANUPAMA A V,
12, 21019 - G. H. S. S. Koduvayur, Palakkad
HSS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 956 HSS A 6 21019.PDF

PDF file icon.png

GOWTHAMI S,
11, 15005 - S H H S S Dwaraka, Wayanad
HSS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 956 HSS A 7 15005.PDF

PDF file icon.png

ATHIRA VIJAYAN,
12, 12059 - G. H. S. S. Udinoor, Kasaragod
HSS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 956 HSS A 8 12059.PDF

PDF file icon.png

SANIGH P K,
11, 13059 - Kadambur Higher Secondary School, Kannur
HSS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 956 HSS A 9 13059.PDF

PDF file icon.png

SREE NANDA B,
11, 16047 - GGHSS KOYILANDY, Kozhikode
HSS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 956 HSS A 11 16047.PDF

PDF file icon.png

ATHIRA S,
12, 36009 - D B H S S Cheriyanad, Alappuzha
HSS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 956 HSS A 12 36009.PDF

PDF file icon.png

DEVIKA K S,
11, 28021 - Govt. H S S Namakuzhi, Ernakulam
HSS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 956 HSS A 13 28021.PDF