സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2019-20/സംസ്കൃതം കവിതാരചന HS/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
PDF file icon.png

AYSHA .B,
10, 15008 - St. Joseph's H S S Kallody, Wayanad
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

JAYASREE P K,
10, 21061 - Kanikkamatha convent English Medium Girls' H S S, Palakkad
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

ARCHA AT,
10, 46070 - NSS HS Veliyanadu, Alappuzha
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

AMITHA M M,
10, 27011 - Jayakeralam H S S Pulluvazhy, Ernakulam
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

RASHMI.V R,
9, 24009 - Govt. H. S. S Erumapetty, Thrissur
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

ANANTHALAKSHMI. V,
10, 21010 - B.S.S GURUKULAM Higher Secondary School, Alathur , Palakkad
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

DILSHA P S,
9, 14061 - RAMAKRISHNA HS. OLAVILAM, Kannur
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

PARVATHY R NAIR,
10, 38054 - Kodumon H.S Kodumon, Pathanamthitta
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

ABHANYA RAHUL,
10, 29054 - S. N. H. S. S. Nankicity, Idukki
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

DEEPTHI BABU,
9, 31038 - N S S H S S Kidangoor, Kottayam
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

DEVAPRIYA J S,
10, 16063 - SANSKRIT HS VATTOLI, Kozhikode
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

ASHA M,
8, 43085 - Govt. Girls H. S. S. Cottonhill, Thiruvananthapuram
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

ANILA SATHEESH,
10, 39006 - K.P.M.H.S.S Cheriyavelinalloor, Kollam
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

SINJITHA K,
10, 11051 - S. D. P. H. S. Dharmathadka, Kasaragod
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

ARYA ARCHANA.A,
9, 19002 - G M H S S C U Campus, Malappuram
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download