സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം/സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സയൻസ് ക്ലബ്ബ്

  • കുട്ടികളിൽശാസ്ത്ര കൗതുകം വളർത്തുന്നതിനും നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ പഠിക്കുന്നതിനും സ്വയം പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും സയൻസ് ക്ലബ് സഹായിക്കുന്നു.
  • ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾ ,ശാസ്ത്രപ്രദർശനങ്ങൾ ഇവ നടത്തപ്പെടുന്നു.
  • ശ്രീ ആന്റോ ജോസഫ് സയൻസ് ക്ലബ്ബിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നു.