സഹായം Reading Problems? Click here

വിക്കിതാൾ പരിപാലനം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വിക്കിതാളുകളുടെ സംസ്ഥാനതല പരിശോധന:

2022 ജനുവരി- ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ നടത്തപ്പെട്ട വിക്കിതാൾ പുതുക്കലിന്റെ അവസാനഘട്ട പരിശോധനയ്ക്കുള്ള താഴുകളിലേക്കുള്ള കണ്ണികളാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത്. സ്കൂൾതലത്തിലേയും ഉപജില്ലാതലത്തിലേയും പരിശോധന സംബന്ധിച്ച കണ്ണികൾക്ക് താഴെയുള്ല വിഭാഗങ്ങൾ കാണുക.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ Status of SWHD Checking Link
 • വലതുവശത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്ന കണ്ണി വഴി ഓരോ ജില്ലയുടേയും പട്ടികയിലെത്താം.
 • SchoolWiki Help Desk ഓരോ താളും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ പട്ടികയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരം അപാകതകളുള്ളവ പട്ടികയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
 • താളിലെ പിഴവുകൾ പരിഹരിച്ചശേഷം പട്ടികയിൽ നിശ്ചിത കോളത്തിൽ Resolved എന്ന് ചേർക്കണം.
 • പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചശേഷം താളിൽനിന്നും ഫലകം നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
SWHD പരിശോധിച്ച് പട്ടിക ചേർത്ത ജില്ലകൾ
പരിശോധന നടക്കുന്നവ

(Pls wait ...)

 • കണ്ണൂർ   
 • കോട്ടയം
 • എറണാകുളം         
 • തൃശ്ശൂർ         
 • പാലക്കാട്
 •      
 • കോഴിക്കോട്
 • തിരുവനന്തപുരം
 • കൊല്ലം   
 • പത്തനംതിട്ട  


സ്കൂൾവിക്കി താളുകളിൽ തെറ്റുകളില്ല എന്നുറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള പരിശോധനയാണ് നടത്തേണ്ടത്. സ്കൂൾതലം, ഉപജില്ലാതലം, ജില്ലാതലം എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള പരിശോധന ഇതിനാവശ്യമാണ്


(ഇവിടെച്ചേർക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഷീറ്റുകളിലെ Phone Number, EMail ID എന്നിവ മറച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. എം.ടി മാർക്ക് മോണിറ്ററിങ്ങ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഈ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ഇമെയിൽവഴി നൽകുന്നതാണ്)

സ്കൂൾ തലത്തിലെ റിപ്പോർട്ട്:

റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ റിപ്പോർട്ട് ചേർക്കാം റിപ്പോർട്ട് കാണാം അഭിപ്രായങ്ങൾ

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

പരാതികൾ

നവീകരണ പൂർത്തീകരണ റിപ്പോർട്ട്. സ്കൂളിലെ അദ്ധ്യാപകർ
 • സ്കൂൾവിക്കിയിലെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും കൃത്യവും തെറ്റുകളില്ലാത്തതുമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
 • സ്കൂൾകോഡ്, സ്കൂളിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ പേജ് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
 • ഇൻഫോബോക്സിൽ സ്കൂളിന്റെ ചിത്രമുണ്ടെന്നു് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
 • വഴികാട്ടിയിൽ മാപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
 • വഴികാട്ടിയിൽ, സ്കൂളിലേക്കെത്താനുള്ള വഴി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
 • അക്ഷരത്തെറ്റുകളില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
 • സ്കൂൾ താളിൽ പരസ്യങ്ങളടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും മറ്റും ഇല്ലായെന്നുറപ്പിക്കണം.
 • വിക്കിപേജിന് ഉചിതമല്ലാത്ത നിറങ്ങളും HTML ടാഗുകളും മറ്റും പ്രധാന പേജിലെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലായെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
 • വളരെ വലിയ ഉള്ളടക്കമാണെങ്കിൽ സംക്ഷിപ്തം മാത്രം പ്രധാനതാളിൽ നൽകി വിശദമായുള്ള വിവരണം ഉപതാളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
 • വളരെ നീണ്ട പട്ടികയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചുരുക്കാവുന്ന പട്ടികയാക്കി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം
ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ

കൈറ്റ് തലത്തിലെ റിപ്പോർട്ട്:

റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ കണ്ണി
നവീകരണ പൂർത്തീകരണ റിപ്പോർട്ട്. ഉപജില്ലാ ചാർജ്ജ്

വഹിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ

 • സ്കൂൾകോഡ്, സ്കൂളിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് (SAMPOORNA) പേര് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ പേജ് ലഭിക്കുന്നു
 • ഇൻഫോബോക്സിൽ സ്കൂളിന്റെ ചിത്രമുണ്ട്
 • വഴികാട്ടിയിൽ മാപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്
 • അത്യാവശ്യം ഉള്ളടക്കമുണ്ട്
 • വഴികാട്ടിയിൽ, സ്കൂളിലേക്കെത്താനുള്ള വഴി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

താൾ മായ്ക്കൽ

 • ഏതെങ്കിവും സ്കൂൾ താൾ നീക്കം ചെയ്യെണ്ടതാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള നിർദ്ദേശം ഇവിടെ കണ്ണി ചേർത്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിൽത്തന്നെ നൽകണം.
 • നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ തുടർനടപടികൾ ഇവിടെ പരിശോധിക്കാം.
 • ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി നിലനിർത്താനാവുന്നവ മായ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കരുത്. എന്നാൽ ഉള്ളടക്കമൊന്നുമില്ലാത്ത താളുകൾ നിലനിർത്താനുമാവില്ല.
 • നിലവിലില്ലാത്ത സ്കൂൾ, പരിപാലിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത MGLC താളുകൾ, നവീകരണത്തിന് യാതൊരുതരത്തിലും സഹകരിക്കാത്ത അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ .... തുടങ്ങിയവ ജില്ലാതലത്തിൽ, ജില്ലാകോർഡിനേറ്ററുടെ കൂടി പരിഗണനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രം മായ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കാം.
ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ

(Random Check only)

പട്രോളിംഗ് പട്രോളിംഗ് ടീം Pls wait..............
ബാച്ച് റിപ്പോർട്ട്

(Closed_02/02/2022)

ഉപജില്ലാ ചാർജ്ജ്

വഹിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ

 • ഓരോ ബാച്ചിന്റേയും പരിശീലനം കഴിയുന്ന ദിവസം തന്നെ Batch Report നൽകണം.
റിപ്പോർട്ട് ചേർക്കൽ ഇവിടെ റിപ്പോട്ട് കാണാം ഇവിടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

പരാതികൾ ഇവിടെ

പരിശീലന പൂർത്തീകരണ റിപ്പോർട്ട്

(Closed_02/02/2022)

മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ ,

ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ

ജില്ലകളിൽ സ്കൂൾവിക്കി പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ വിവരങ്ങൾ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനറും ജില്ലാകോർഡിനേറ്ററും ഗൂഗിൾഷീറ്റ് കണ്ണി

(Closed_02/02/2022)

"https://schoolwiki.in/index.php?title=വിക്കിതാൾ_പരിപാലനം&oldid=1741940" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്