സഹായം Reading Problems? Click here


സഹായം/സബ്‍ജില്ലാതല പരിശീലന മൊഡ്യൂൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സ്കൂൾവിക്കിയിലെ ഓരോ പ്രവർത്തനവും ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ സഹായകഫയലുകളിലേക്കുള്ള കണ്ണി താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ദിവസം സമയം പ്രവർത്തനം കുറിപ്പ് സഹായക ഫയലിലേക്കുള്ള കണ്ണി
ഒന്ന് 9. 30 am രജിസ്ട്രേഷൻ
 • പരിശീലനത്തിൽ ഹാജരാകുന്ന മുഴുവൻപേരും രജിസ്ട്രേഷൻ കണ്ണി തുറന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
 • അംഗത്വം ഇല്ലാത്തവർ മാത്രം പുതിയതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കണം. അതിനുശേഷം രജിസ്ട്രേഷൻഫോം പൂരിപ്പിക്കുക
 • സ്കൂൾവിക്കി അംഗത്വം എടുക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ഇവിടെയുണ്ട്.
 • അംഗത്വമെടുത്തശേഷം ക്രമീകരണങ്ങളിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്.
9.45 am ആമുഖം - സ്കൂൾവിക്കി- ആഗോളപ്രസക്തിയും സാധ്യതകളും
 • സഹായക ഫയൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചെറുവിവരണം.
 • കുട്ടികളുടെ രചനകൾ- - അക്ഷരവൃക്ഷം_ കഥ, കവിത, ലേഖനം, ചിത്രങ്ങൾ, തിരികെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് - ലഭിച്ച അവാർഡുകൾ തുടങ്ങിയവ
10 am വിക്കി ഇന്റഫേസ് പരിചയപ്പെടൽ
 • സെർച്ച് ബോക്സിൽ സ്കൂൾകോഡ് നൽകി ഓരോരുത്തരും വിവിധ സകൂളുകളുടെ വിക്കിതാൾ സന്ദർശിക്കുക. മാതൃകയാക്കാവുന്ന താളുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക.
10.10 am തിരച്ചിൽ സഹായി
 • വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ സ്കൂളുകളുടെ താളുകളും കുട്ടികളുടെ രചനകളും കണ്ടെത്തൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക.
10.20am സംവാദം താൾ പരിചയപ്പെടുക
 • സ്കൂൾ താളിന്റേയും ഉപയോക്തൃതാളിന്റേയും സംവാദം താൾ പരിചയപ്പെടണം.
10.30 അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കൽ
 • അംഗത്വം ഇല്ലാത്തവർ മാത്രം പുതിയതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കണം.
10.45am വിക്കിതാളിലെ ടൈപ്പിംഗ്‌
 • ടൈപ്പുചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിവിധ സങ്കേതങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താം.
 • Google Handwriting പോലുള്ള പരിചിതമായ സങ്കേതങ്ങൾ
10.50 am ഉപയോക്തൃതാൾ
 • ഉപയോക്താവിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോക്തൃതാളിൽ ചേർക്കണം.
11am കണ്ടുതിരുത്തൽ ( Visual Editor )
 • Infobox തിരുത്തുന്നതുൾപ്പെടെ പരിചയപ്പെടണം. ഇതിലെ വിവിധ ടൂളുകൾ- സാധ്യതകൾ എന്നിവ ചെയ്ത് പരിശീലിക്കണം.
11.15am താൾ തിരിച്ചുവിടൽ
 • സ്കൂൾകോഡ്, സ്കൂളിന്റെ SAMPOORNA പ്രകാരമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പേര് എന്നിവയിൽ നിന്ന് പ്രധാനതാളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നത് വിശദീകരിക്കണം
11.40am അനഭിലഷണീയ മാറ്റങ്ങൾ പിൻവലിക്കാം
 • ആവശ്യകതയും സാധ്യതകളും പരിചയപ്പെടാം
11.50 am ഉപതാൾ ചേർക്കൽ
 • പ്രധാന താളിൽ വളരെക്കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല.
 • ഉപതാളുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് അതിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന മാർഗ്ഗം പരിചയപ്പെടുത്തണം
12.10am പട്ടികചേർക്കൽ
 • കണ്ടുതിരുത്തലിൽ പട്ടിക ചേർക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കാം.
 • മൂലരൂപം തിരുത്തലിൽ ഇത് കുറേക്കൂടി സങ്കീർണ്ണമാണ് എന്നതിനാൽ ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല.
12.30pm തലക്കെട്ടും ഉപതലക്കെട്ടും സൃഷ്ടിക്കൽ
 • ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമനുസരിച്ച് തലക്കെട്ടും ഉപതലക്കെട്ടും സൃഷ്ടിക്കാം എന്ന് വിശദീകരിക്കാം.
രണ്ട് 1.30pm ചിത്രം അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യൽ
 • ചിത്രത്തിന്റെ പകർപ്പവകാശം- വലുപ്പം തുടങ്ങിയവ പരാമർശിക്കണം.
1.45pm ചിത്രം താളിൽ ചേർക്കൽ
 • ഇൻഫോബോക്സ്, ലേഖനത്തിനകം, ഗാലറി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചിത്രം ചേർത്ത് പരിശീലിക്കണം.
1.55pm തലക്കെട്ട് മാറ്റാം
 • വളരെ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം മാറ്റാമെന്ന തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കണം.
 • സ്കൂൾകോഡ്, ഇംഗ്ലീഷ് പേര് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചുവിടൽ കൂടി ക്രമപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം, ചെയ്യണം.
 • State Help Desk സഹായം തേടണം
2pm താളുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താം
 • താളുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - മൂലരൂപം തിരുത്തലിൽ
2.15 pm FAQs
 • തിരുത്തലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി സംശയങ്ങൾ വരാം.
 • FAQ താൾ_ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താം
2.20 pm അവലംബം ചേർക്കൽ
 • ചരിത്രം എന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു അവലംബമെങ്കിലും ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
2.30 pm ലൊക്കേഷൻ ചേർക്കൽ
 • Openstreet map ൽ നിന്നും cordinates ലഭിക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽ Google Map ഉപയോഗിക്കുക.
2.40 pm വഴികാട്ടി ചേർക്കൽ
 • വഴികാട്ടി എന്ന തലക്കെട്ടിന് താഴെ, സ്കൂളിലേക്കെത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള വഴി ചേർക്കണം.
 • വിവിധ യാത്രാമാർഗ്ഗങ്ങളുപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ സ്കൂളിലെത്താം എന്ന് ചുരുക്കിയെഴുതുക
 • HTML കോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ Bulletted ആയി ഇത് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം.
 • വഴികാട്ടി സൂചകങ്ങൾ ചേർത്തതിനുശേഷം അതിനുതാഴെ അക്ഷാംശ-രേഖാംശ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ സൗകര്യം.
2.45 pm മായ്ക്കൽ ഫലകം
 • സ്കൂൾവിക്കിക്ക് അനുചിതമായ ഉള്ളടക്കം / ചിത്രങ്ങൾ / പ്രമാണങ്ങൾ മായ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകാവുന്നതാണ്.
 • മായ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിന് ഫലകം ചേർക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കണം
 • പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിനായി ഈ ഫലകം ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന ധാരണ നൽകണം
2.50 pm അനാവശ്യ ഫോർമാറ്റിംഗ്
 • ലാളിത്യമാണ് വിക്കിതാളിന്റെ പ്രത്യേകത.
 • നിറങ്ങൾ ചേർക്കുക, അനാവശ്യ HTML കോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നിവ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല.
 • പ്രധാനതാളിലെങ്കിലും ഇത്തരം ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇല്ലായെന്നുറപ്പാക്കൽ
2.55 pm ശബരീഷ് സ്മാരക പുരസ്കാരം
 • സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ സ്കൂൾ വിക്കി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് ജില്ലാതലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും അവാർഡ് നൽകുന്നതിനെക്കുരിച്ച് അറിയിപ്പ് നൽകൽ
3.10 pm തിരുത്തൽ പൂർത്തീകരണം - പ്ലാനിംഗ്
 • എല്ലാ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഒരാളെങ്കിലും പരിശീലനം നേടുന്നു എന്നുറപ്പിക്കൽ
 • സബ്ജില്ലാ സ്കൂൾവിക്കി വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം.
3.20 pm വിക്കിതാൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ
 • തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന താൾ എല്ലാവിധത്തിലും മെച്ചപ്പെടുത്തി എന്നുറപ്പിക്കൽ
3.25 pm നവമാധ്യമങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തൽ പരിശീലനവേളയിൽത്തന്നെ, നവമാധ്യമങ്ങൾ വഴി സ്കൂൾവിക്കിയെ പൊതുജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം പരിചയപ്പെടുത്തണം.

FB കണ്ണി പരിചയപ്പെടുത്തി അധ്യാപകരെ Join ചെയ്യിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവണം. ഈ FB കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് രക്ഷിതാക്കളേയും വിദ്യാർത്ഥികളേയും ക്ഷണിക്കണം.

https://www.facebook.com/groups/658914748482654/?ref=share
3.35 pm Feedback – ശേഖരിക്കലും ചർച്ചയും
 • State തലത്തിൽനിന്നും നൽകുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം ഉപയോഗിക്കണം
 • രണ്ടാം ദിവസത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനുശേഷം, താൾ ശുദ്ധീകരണം പൂർത്തിയായി എന്നുറപ്പിക്കുന്നതിനായി feedback നൽകണം
3.45 pm അഭിപ്രായങ്ങൾ
 • സ്കൂൾവിക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനായി രേഖപ്പെടുത്താം.
3.50 pm സമാപനം
 • ഒരു ചെറിയ ചടങ്ങ്. പ്രതിനിധികൾ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ.
4.00 pm ബാച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടത്:
 • വിക്കി ചാർജ്ജ് വഹിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ
 • ഓരോ ബാച്ചിന്റേയും പരിശീലനം കഴിയുന്ന സമയത്തുതന്നെ ചേർക്കുക
നവീകരണ പൂർത്തീകരണ റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടത്:
 • ഓരോ സ്കൂളിന്റേയും വിക്കി ചാർജ്ജ് വഹിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകർ
2022 ജനുവരി 27 ന് മുൻപ് നവീകരണ പൂർത്തീകരണ റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടത്:
 • ഉപജില്ലയുടെ വിക്കി ചാർജ്ജ് വഹിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ