സ്കൂൾവിക്കി തിരുത്തൽ പരിശീലനം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(പരിശീലനം/മോഡ്യൂൾ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ജില്ലാതല വാട്സ്ആപ് കൂട്ടായ്മയിൽ ചേരാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


സ്വയംപരിശീലനം - സഹായകഫയലുകൾ

യൂണിറ്റ് വിഷയം സഹായക ഫയൽ
Unit 1 ആമുഖം പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
Unit 2 വിദ്യാലയം കണ്ടെത്തുന്നതെങ്ങനെ? പിഡിഎഫ്
Unit 3 പ്രധാന പേജ്- ഇന്റർഫേസ് പരിചയപ്പെടൽ പിഡിഎഫ്
Unit 4 വെബ് ബ്രൗസർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
Unit 5 അംഗത്വം - പുതിയത് സൃഷ്ടിക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
Unit 6 അംഗത്വം - നിലവിലുള്ളത് - പാസ്‍വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
Unit 7 ഉപയോക്താവിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
Unit 7 a അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കലും ക്രമീകരണവും പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
Unit 8 ഉപയോക്തൃ പേജ് പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
Unit 9 സംവാദം പേജ് പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
Unit 10 സ്കൂളിന്റെ പേര് മാറ്റൽ പിഡിഎഫ്
Unit 11 മാതൃക നിരീക്ഷണം പിഡിഎഫ്
Unit 12 സ്കൂൾവിക്കിയിലെ ടൈപ്പിംഗ്‌ പിഡിഎഫ്
Unit 13 കണ്ടുതിരുത്തൽ ( Visual Editor ) പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
Unit 14 മൂലരൂപം തിരുത്തൽ ( Source Editing ) പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
Unit 15 കണ്ണിചേർക്കലും പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിക്കലും
Unit 16 കണ്ടുതിരുത്തൽ നിലവിലുള്ള പേജിലേക്ക് കണ്ണിചേർക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
Unit 17 അനഭിലഷണീയ മാറ്റങ്ങൾ പിൻവലിക്കാം പിഡിഎഫ് വീഡിയോ-
Unit 18 കണ്ടുതിരുത്തൽ - പട്ടിക ചേർക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
Unit 19 ചിത്രം തയ്യാറാക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
Unit 20 ചിത്രം അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യൽ-ഇൻഫോബോക്സിൽ ചിത്രം ചേർക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
Unit 21 പേജിലേക്ക് ചിത്രം നേരിട്ട് ചേർക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
Unit 22 മൂലരൂപം തിരുത്തലിൽ ചിത്രം ചേർക്കൽ വീഡിയോ
Unit 23 പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബുകൾ - പേജ് സൃഷ്ടിക്കൽ പിഡിഎഫ്
Unit 24 YEAR Tab ചേർത്ത് പേജ് സൃഷ്ടിക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
Unit 25 ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ക്ലബ്ബ് - ഇൻഫോബോക്സും പേജ് ഹെഡർ ടാബും ചേർക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
Unit 26 പ്രോജക്ടുകൾ പിഡിഎഫ്
Unit 27 അവലംബം ചേർക്കൽ പിഡിഎഫ്
Unit 28 വഴികാട്ടി - ലൊക്കേഷൻ- ചേർക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
Unit 29 ശുദ്ധീകരണം പിഡിഎഫ്
അഭിപ്രായങ്ങൾ