സഹായം Reading Problems? Click here


അനുബന്ധ മാറ്റങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. (ഒരു വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ കാണാൻ വർഗ്ഗം:വർഗ്ഗത്തിന്റെ പേര് എന്ന് നൽകുക) ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
19 ജനുവരി 2022 13:30 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:
ചുരുക്കെഴുത്തുകളുടെ പട്ടിക:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു

19 ജനുവരി 2022

     12:45  കെ പി എം യു പി സ്കൂൾ, മുഹമ്മ‎‎ 4 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +907 [34253HM‎ (4×)]
     
12:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +64 34253HM സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
12:39 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +221 34253HM സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
12:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +608 34253HM സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎മുൻ സാരഥികൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
12:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +14 34253HM സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎മുൻ സാരഥികൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം

18 ജനുവരി 2022

     15:34  സി എം എസ് എൽ പി സ്കൂൾ, മുഹമ്മ‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +196 [CMS34240‎ (2×)]
     
15:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +179 CMS34240 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
     
14:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +17 CMS34240 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎വഴികാട്ടി
     14:44  ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, ഒറ്റപ്പുന്ന‎‎ 8 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +948 [G.L.P.S.OTTAPPUNNA‎ (8×)]
     
14:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -1 G.L.P.S.OTTAPPUNNA സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎സർഗ്ഗസൃഷ്ടികൾ
     
14:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +98 G.L.P.S.OTTAPPUNNA സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎സർഗ്ഗസൃഷ്ടികൾ
     
12:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -12 G.L.P.S.OTTAPPUNNA സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎സർഗ്ഗസൃഷ്ടികൾ
     
11:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -34 G.L.P.S.OTTAPPUNNA സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
11:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +59 G.L.P.S.OTTAPPUNNA സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎സർഗ്ഗസൃഷ്ടികൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
11:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +79 G.L.P.S.OTTAPPUNNA സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
11:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +7 G.L.P.S.OTTAPPUNNA സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
10:55 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +752 G.L.P.S.OTTAPPUNNA സംവാദം സംഭാവനകൾ
     11:20  ഗവ. എച്ച് എസ് എൽ പി സ്കൂൾ, കലവൂർ‎‎ 3 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +157 [GHSLPS KALAVOOR‎ (3×)]
     
11:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +10 GHSLPS KALAVOOR സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
11:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +184 GHSLPS KALAVOOR സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
10:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -37 GHSLPS KALAVOOR സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം

17 ജനുവരി 2022

     15:35  പൊന്നാട് എൽ പി സ്കൂൾ മാറ്റംനാൾവഴി +88 34241 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     15:16  ഗവ. എൽ പി എസ് വാരനാട് മാറ്റംനാൾവഴി +54 34202SITC സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎വഴികാട്ടി റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     15:11  ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, പൊക്ലാശ്ശേരി മാറ്റംനാൾവഴി +4,289 34219poclassery സംവാദം സംഭാവനകൾ bhathika sahhacharyam റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     12:43  അർത്തുങ്കൽ എസ് എഫ് എ എൽ പി സ്കൂൾ മാറ്റംനാൾവഴി +94 34242hm സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം

16 ജനുവരി 2022

     19:01  ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, ഒറ്റപ്പുന്ന‎‎ 5 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +1,336 [G.L.P.S.OTTAPPUNNA‎ (5×)]
     
19:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -72 G.L.P.S.OTTAPPUNNA സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
18:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +149 G.L.P.S.OTTAPPUNNA സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
18:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +1 G.L.P.S.OTTAPPUNNA സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
18:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +79 G.L.P.S.OTTAPPUNNA സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
18:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +1,179 G.L.P.S.OTTAPPUNNA സംവാദം സംഭാവനകൾ

15 ജനുവരി 2022

     22:54  ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, നെടുമ്പ്രക്കാട്‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി -1 [Sreejithkoiloth‎ (2×)]
     
22:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -1 Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
     
21:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 0 Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ
     13:05  ഗവ. എൽ പി എസ് വാരനാട് മാറ്റംനാൾവഴി +786 34202SITC സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     11:47  സെന്റ് തേരേസിനാസ് എൽ പി ജി സ്കൂൾ, വാരണം‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +2,471 [Theresinas‎ (2×)]
     
11:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +544 Theresinas സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
11:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +1,927 Theresinas സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം

14 ജനുവരി 2022

     15:26  കെ പി എം യു പി സ്കൂൾ, മുഹമ്മ‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +713 [34253HM‎ (2×)]
     
15:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +71 34253HM സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎മുൻ സാരഥികൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
15:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +642 34253HM സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎മുൻ സാരഥികൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     14:48  ഗവ. എൽ പി എസ് വാരനാട്‎‎ 4 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +1,594 [34202SITC‎ (4×)]
     
14:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +1,201 34202SITC സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
14:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +91 34202SITC സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎നേട്ടങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
13:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +189 34202SITC സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎നേട്ടങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
13:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +113 34202SITC സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎നേട്ടങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം

13 ജനുവരി 2022

     15:49  സി എം എസ് എൽ പി സ്കൂൾ, മുഹമ്മ മാറ്റംനാൾവഴി -29 CMS34240 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎നേട്ടങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     15:07  ഗവ. എൽ പി എസ് വാരനാട്‎‎ 3 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി 0 [34202SITC‎ (3×)]
     
15:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -117 34202SITC സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎നേട്ടങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
14:55 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +4 34202SITC സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎നേട്ടങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
14:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +113 34202SITC സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎നേട്ടങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     14:40  സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്കൂൾ, പള്ളിപ്പുറം‎‎ 3 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +245 [Joicykuriakose‎ (3×)]
     
14:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +13 Joicykuriakose സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
14:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +237 Joicykuriakose സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം:മാറിയത്
     
11:39 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -5 Joicykuriakose സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     12:24  സെന്റ് തോമസ് എൽ പി സ്കൂൾ, ചെത്തി‎‎ 6 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +3,980 [34228HM‎ (6×)]
     
12:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +1 34228HM സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
12:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -15 34228HM സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
12:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +8 34228HM സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
12:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +1,262 34228HM സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
12:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +642 34228HM സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ചരിത്രം റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
11:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +2,082 34228HM സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം