ജി. എൽ. പി. എസ്. അമ്മാടം/ക്ലബ്ബുകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ
  • കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ (2021-2022)
  • ലോക ഭിന്നശേഷിദിന-ചിത്രരചന (2021-2022)
  • റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനം (ജനുവരി 26)
  • ലോക ബ്രെയിൽ ദിനം (ജനുവരി 4)
  • വായന ചങ്ങാത്തം (ഫെബ്രുവരി 28 )
  • മാതൃഭാഷദിനം (ഫെബ്രുവരി 21 )