ജി.എഫ്.യു.പി.എസ് പുത്തൻ കടപ്പുറം/സൗകര്യങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരം
  • നിലവാരമുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ
  • പഠന സൗഹൃദാന്തരീക്ഷമുള്ള ക്ലാസ് റൂമുകൾ
  • സ്കൂൾ ലൈബ്രറി
  • ക്ലാസ് ലൈബ്രറികൾ
  • പച്ചക്കറിത്തോട്ടം
  • പൂന്തോട്ടം
  • വാഹന സൗകര്യം
പുതിയ കെട്ടിട ശിലാസ്ഥാപനം