ചെറുപുഷ്പം യു പി സ്കൂൾ ചെമ്പന്തൊട്ടി/അക്ഷരവൃക്ഷം/കരുതൽ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കരുതൽ

ഒന്ന് അകന്നിരിക്കാം എന്നും അടുക്കുവാൻ
ഇരുകൈ അകലെക്കു മാറി നിൽക്കാം
ഒന്ന് അടങ്ങിടാ അകത്തെക്കിരിക്കാൻ
പിന്നെ പുറം ലോകം ആസ്വദിക്കാം
നന്നായി ധരിക്കാം മുഖ വരണം
നല്ല പോലെ സോപ്പിട്ടു കൈ കഴുകാം
രോഗം വരുത്തുന്ന സാഹചര്യം
ബോധം വരുത്തി അകറ്റി നിർത്താം
പ്രതിരോധവഴികളിൽ കണ്ണി ചേരാം
അതിജീവനത്തിനു ചലനമേകാം
വൈറസുരോഗം പരത്തിടാതെ
വീട്ടിൽ കരുതലിൽ വേലി കെട്ടാം
നാട്ടിൽ പടരാതെ നന്മ ചെയ്യാം.
 

അലൻ രാജൻ ഇ
4 C ചെറുപുഷ്പം യു പി സ്കൂൾ ചെമ്പന്തൊട്ടി
ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Mtdinesan തീയ്യതി: 18/ 01/ 2022 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത