ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ യു പി എസ് നെല്ലികുറ്റി/പ്രവർത്തനങ്ങൾ