സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. മടവൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ സൂര്യൻ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സൂര്യൻവെട്ടം വെട്ടം പൊൻവെട്ടം
കിഴക്കുദിക്കും പൊൻവെട്ടം
വെട്ടം വെട്ടം പൊൻവെട്ടം
അർക്കനുണർത്തും പൊൻവെട്ടം
വെട്ടം വെട്ടം പൊൻവെട്ടം
നിത്യവുമെത്തും പൊൻ വെട്ടം
വെട്ടം വെട്ടം പൊൻവെട്ടം
ഏഴഴകുള്ളൊരു പൊൻവെട്ടം

 

ഫാത്തിമ ഫിദ
1 B ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. മടവൂർ
കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത