സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് മീനങ്ങാടി/ആനിമൽ ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കുട്ടികളിൽ സഹജീവി സ്നേഹം വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അനിമൽ ക്ലബ് .ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആട്ടിൻ കുട്ടികളെ വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട് .കൂടാതെ മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട് .നിലവിൽ ഷാജിസാർ ആണ് ക്ലുബ്ബിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത്