സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.യു.പി.എസ്സ്.ആനത്തലവട്ടം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ശുചിത്വം

വൃത്തി വേണം
വൃത്തി വേണം
വൃത്തി വേണം എനിക്ക്

വൃത്തി വേണം
വൃത്തി വേണം
വൃത്തി വേണം വീട്ടിന്
 
വൃത്തി വേണം
വൃത്തി വേണം
വൃത്തി വേണം നാട്ടിന്

ദേവിക. B
5 ഗവ.യു.പി.എസ്സ്.ആനത്തലവട്ടം.
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത