സഹായം Reading Problems? Click here


കണ്ണശ മിഷൻ എച്ച്. എസ് പേയാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/എന്റെ മോഹം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
എന്റെ മോഹം

കണ്ണനെ കാണുവാൻ എന്റെ മോഹം
കാർവർണ്ണനെ കാണുവാൻ എന്റെ മോഹം
കാർമുകിൽ വർണ്ണന്റെ ചുണ്ടോടും ചേരും
ഓടക്കുഴലാകാൻ എന്റെ മോഹം
ആ വേണുവിൽനിന്നുതിർന്നു വീഴും
വേണുനാദമാകാൻ എന്റെ മോഹം
കണ്ണന്റെ പീലിത്തിരുമുടി തന്നിലൊരു
മയിൽപ്പീലിയാകുവാൻ എന്റെ മോഹം
മാറത്തു ചാർത്തിയ മണിമാല തന്നിതൊരു
മണിമുത്താകുവാൻ എന്റെ മോഹം
കണ്ണന്റെ അരയിലെ കിലുകിലെ കിലുങ്ങുന്ന
കിങ്ങിണിയാകുവാൻ എന്റെ മോഹം
തളിരില തോൽക്കുമാ പാദത്തിലണിയുന്ന
പാദസ്വരമാകാൻ എന്റെ മോഹം

ത്രയ. എൻ
4 A കണ്ണശ മിഷൻ ഹൈസ്കൂൾ
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത