സഹായം Reading Problems? Click here


ഔവർ ലേഡീ ഓഫ് ഫാത്തിമ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. കുമ്പളങ്ങി/അക്ഷരവൃക്ഷം/CHALLENGE

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
CHALLENGE

                                                                                                                                                           Human being has always been enthusiastic
                                                                                                                                                                         on every challenging task.
                                                                                                                                                                    Nothing left behind in this universe.
                                                                                                                                                                      The conquering aptitude lead him.
                                                                                                                                                                     With the deep thought process, and
                                                                                                                                                                       Anxiety to find reason behind,
                                                                                                                                                                     Every phenomena of the universe,
                                                                                                                                                          From Copernicus to Einstein and to Stephen Hawkings
                                                                                                                                                                          Inventions and discoveries
                                                                                                                                                              Built tremendous confidence in a human being
                                                                                                                                        The fusion of science and technology with civilization leads the human being,
                                                                                                                                                                        To a new emerging world, and
                                                                                                                                                             The human confidence and ultra civilization
                                                                                                                                                                 Transformed into a kind of nasty pride.
                                                                                                                                                                   Human conquered every field, and
                                                                                                                                                                         Left nothing to conquer,
                                                                                                                                                                          Exploited everywhere
                                                                                                                                                                    Crossing the escape velocity
                                                                                                                                                 Crossed the borders of space Stamped the surface of moon
                                                                                                                                                           Explored and exploited....every sphere of earth
                                                                                                                                                                  From cloning to genetic engineering
                                                                                                                                                                Successfully grabbed the entire world
                                                                                                                                                                     but, now we are facing, a war
                                                                                                                                                                            The third world war
                                                                                                                                                       but it's not between countries and not with arms,
                                                                                                                                                                          Yes, it's with a virus,
                                                                                                                                                                           Yes it's coronavirus
                                                                                                                                                          Yes, the entire world knelt down before this
                                                                                                                                                                          Yes, we need to fight
                                                                                                                                                             Yes, we need to find a suitable weapon
                                                                                                                                                                Yes, we need to develop a vaccine
                                                                                                                                                                          Yes, indeed we will
                                                                                                                                                     Yes, our challenging aptitude will certainly make it
                                                                                                                                                                        Yes, that day is not far
                                                                                                                                                                  Yes, definitely we will overcome it
                                                                                                                                                                         Yes, for the time being
                                                                                                                                                                     Yes, let's be inside the home
                                                                                                                                                                Yes, we will throw you away COVID-19

ROWAN JOSE P.H.
X-E ഔവർ ലേഡീ ഓഫ് ഫാത്തിമ ജി എച്ച്.എസ്. കുമ്പളങ്ങി
മട്ടാഞ്ചേരി ഉപജില്ല
എറണാകുളം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Anilkb തീയ്യതി: 13/ 09/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത