സഹായം Reading Problems? Click here


ഒ.എൽ.സി.മണ്ണയ്കനാട്/പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
IMG 20171018 104617.resized.jpg
IMG 20171018 104626.resized.jpg
IMG 20171018 104846.resized.jpg
IMG 20171018 104925.resized.jpg
IMG 20171018 105025.resized.jpg
DSC01164.resized.JPG

സ്ക്കൂൾ പരിസരങ്ങൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക,പച്ചക്കറികൾ,പൂന്തോട്ടം എന്നിവ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുക എന്നിവയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ് ഇവിടെയുണ്ട്.

 *  സ്ക്കുൾ പരിസര ശുചീകരണം
  * ഹരിതാഭമാക്കൽ
 *  ജൈവ പച്ചക്കറി
 *  പ്ലാസ്റ്റിക്ക് രഹിത സ്ക്കൂളും പരിസരവും
  * മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം