എൻ.എസ്.എസ്. യു,പി. സ്കൂൾ പന്നൂർ/സൗകര്യങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വാഹന സൗകര്യം, വിശാലമായ കളിസ്ഥലം, ലൈബ്രറി, സ്മാർട്ട് കംമ്പ്യൂട്ടർ ലാബും ക്ലാസ്സ് മുറികളും, സൗഹ്യദപരമായ അന്തരീക്ഷം.

സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരം

വാഹന സൗകര്യം, വിശാലമായ കളിസ്ഥലം, ലൈബ്രറി, സ്മാർട്ട് കംമ്പ്യൂട്ടർ ലാബും ക്ലാസ്സ് മുറികളും, സൗഹ്യദപരമായ അന്തരീക്ഷം, പോഷകാഹാര വിതരണം.