എസ് ജി എം എസ് ബി എസ്‍‍ വടകര/പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പഠനവും പഠനാനുബന്ധപ്രവർത്തങ്ങൾ ചിട്ടയായും, സമഗ്രമായി സംഘടിപ്പിക്കുകയും കുട്ടികളുടെ സർവ്വതോൻമുഖവുമായ കഴിവുകളെ കണ്ടെത്തുകയും, പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും, ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന  പ്രവർത്തങ്ങൾ