എസ് എൻ എൽ പി എസ് കാക്കാണിക്കര/ക്ലബ്ബുകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
2022-23 വരെ2023-242024-25

  പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്‌

ഗാന്ധിദർശൻ ക്ലബ്

ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്

വിദ്യാരംഗം

എനർജി ക്ലബ്

ആരോഗ്യ ക്ലബ്