എസ്.എൻ.എച്ച്.എസ് നങ്കിസിറ്റി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ശുചിത്വം

നാടുഴലന്നൊരു നേരം മനുജരിൽ
നെഞ്ചകമെരിയുകയാണല്ലോ
ജാഗ്രത വേണം എല്ലാവർക്കും
അകലം പാലിച്ചിടേണം

മരണം മാടി വിളിക്കും വഴികളെ
മഹാമാരി തൻ ഇരുണ്ട വഴികളെ
കരളുറപ്പോടെ നേരിടുവാൻ
മർത്ത്യൻ അവൻതൻ ജീവിതചര്യയിൽ
ശുചിത്വ പടവുകൾ കയറിടാം

മഹാമാരിയെ അതിജീവിക്കുവാൻ
ശ്രദ്ധിച്ചിടണം നാം എല്ലാം
പാലിച്ചീടാം ശുചിത്വ നിയമങ്ങൾ
ഒന്നിച്ചൊന്നായി മുന്നേറാം

പതിയെ നമ്മുടെ ജീവിതവഴികളിൽ
പകലോൻ തെളിഞ്ഞു ചിരിതൂകും
നാടുഴലന്നൊരു നേരം
നെഞ്ചകമെരിയുകയാണല്ലോ.......
 

മീഖൽ ജോർജ്
8 B എസ് എൻ എച്ച് എസ് എസ് നങ്കിസിറ്റി
അടിമാലി ഉപജില്ല
ഇടുക്കി
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - abhaykallar തീയ്യതി: 21/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത