സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്സ് ഡി.വി.ഗേൾസ്എച്ച്.എസ്സ്. ആലപ്പുഴ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ CLEANLINESS

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
CLEANLINESS

It’s not next to godliness,
It is godliness...
It’s a part of our faith
It’s not a function of rich or poor
But that of mentality and principle
Happiness lies in the environment
When it is clean and safe
Minds are refreshed and calm
Health is the only wealth
We, the human can posses !
The winds of Covid19 again proved,
Cleanliness is the key to safety !

കീർത്തന എസ്
IX B എസ് .ഡി .വി .ജി .എച്ച് .എസ്
ആലപ്പുഴ ഉപജില്ല
ആലപ്പുഴ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 24/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത