സഹായം Reading Problems? Click here


എം ആർ ആർ എം എച്ച് എസ് ചാവക്കാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/Mind it Again and Again

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
MIND IT AGAIN AND AGAIN     

Plants bloom,
Flowers dance,
Rivers flow,
Sun rises,
Moon shines,
Stars twinkle,
And the birds sing.
Everything goes on as it was,
Except human.
He is locked down,
But the world continues.


സിതാര മനയിൽ
4 A എം ആർ ആർ എം എച്ച് എസ് എസ് ചാവക്കാട്
ചാവക്കാട് . ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sunirmaes തീയ്യതി: 23/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത