സഹായം Reading Problems? Click here


എം.എ.ഐ.എച്ച്.എസ് മുരിക്കടി/അക്ഷരവൃക്ഷം/വരും തലമുറയ്ക്കായ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വരും തലമുറയ്ക്കായ്.......

മനുഷ്യാ നീ ഉണര‍ൂ ഉറക്കം നടിക്കല്ലേ നീ
ഉണർന്നു ചിന്തിക്ക‍ൂ നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും സ്വപ്ന -
ലോകത്തിനുമപ്പുറം മായാമയൂഖങ്ങൾക്കുമപ്പുറം
കണ്ട‍ുവോ നീ നിന്റെ തോഴനെ ഭയമാകുന്ന കാന്തനെ
കണ്ട‍ുവോ നീ നിൻ സ്വപ്നത്തിൽ മഹാ-
മാരിയായ് പല പേരിലായ് സാർസ്, മെർസ്, നിപാ-
ചിക്കൻഗുനിയ,പന്നിപ്പനി, പക്ഷിപ്പനി എബോള
സിക്ക, റ‍ൂബല്ല എന്നീ ഓമനപ്പേരില‍ും
ചിക്കൻ ഫോക്സ്, മുണ്ടിനീര്, മീസിൽസ്, കൊറോണ എന്ന
പേരിലും ഇനിയുമെത്ര വിപത്ത‍ുകൾ വരുത്തീടല്ലെ ജഗദീശ്വരാ
ഇന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു മഹിതത്തിൻ
എത്രയോ കോടാനുകോടി ഭയമറിയാത്ത സാധുക്കൾ-
തൻ അത്യാഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രകൃതിച‍ൂഷണങ്ങളാൽ
പാരിസ്ഥിത ആഘാതത്താൽ നാമാവശേഷങ്ങളാക‍ുന്നു നിത്യവും.
അവിടെ വാർത്തയില്ല(സെൽഫി), ഗ്ര‍ൂപ്പ‍ു ചർച്ചകൾ പോലുമില്ല
ദ‍ുരത്തുപോലുമില്ല ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ.
ചിന്തിക്കുക നാം നമ്മൾ മാത്രമോ ഭ‍ൂമിക്കവകാശികൾ
ശ‍ുദ്ധമായ വായുവും ശ‍ുദ്ധമായ ജലവുമിവിടെ
നമുക്കവകാശമുള്ളപോൽ സർവ്വചരാചരാങ്ങൾക്കുമെന്ന്
ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കണം
ഫാക്ടറി മാലിന്യങ്ങൾ നദിയിലൊഴുക്കിയും
വീട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നിരത്തിലെറിഞ്ഞും നേട്ടം
നടിക്കുന്നു എൻ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ പോലും.
ഈ വണ്ണമുള്ളോർക്ക് ശിക്ഷ നൽകീടണമെ....
കർശന നിയമമാക്കണമേ വരും തലമുറയ്ക്കായെങ്കിലും...

ആർച്ച സിബി
7 ബി , എം.എ.ഐ.ഹൈസ്ക്കൂൾ, മുരിക്കടി
പീരുമേട് ഉപജില്ല
ഇടുക്കി
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - abhaykallar തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത