സഹായം Reading Problems? Click here

ഇവാൻസ് എച്ച്.എസ്. പാറശ്ശാല/അക്ഷരവൃക്ഷം/പ്രളയം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
പ്രളയം


മലചുരത്തിയ നീരുറവകൾ ആണകൾ
കെട്ടി അടച്ചു നാം
പുഴ ഒഴുകിയ വഴികൾ ഒക്കെയു
മതിരു കല്ലുകൾ പാകി നാം
കുന്നിടിച്ചു നിരത്തി നാം
പുഴകളൊക്കെ നിരത്തി നാം
പണിതു കൂട്ടി രമ്യം ഹർമ്യം കൃഷി
നിലങ്ങൾ നികത്തി നാം
ദാഹനീരിതു ഊറ്റിവിറ്റു
നേടി കേടികൾ ഇന്നു നാം
ഭൂമി തന്നുടെ നിലവിളി
അതു കേട്ടതില്ല അന്നു നാം
പ്രകൃതി തന്നുടെ സങ്കടം
അണിനിരഞ്ഞോ നാളിൽ നാം
പകച്ചുപോയി പ്രളയമെന്നൊരു
മാരി തന്നുടെ നടുവിൽ നാം
കൈ പിടിച്ചു കയത്തിൽ ആയൊരു
ജീവിതം തിരികെ തരാൻ
ഒത്തു ചേർന്നു നമ്മൊളൊന്നായ് ഒരു മനസായ് അന്നു നാം
ജാതി ചിന്തകൾ വർഗ വൈരികൾ
ഒക്കെ അന്ന് മറന്ന നാം
ഇനി ഒരിക്കൽ ഒരു ഒത്തു
ചേരലിനൊരു ദുരന്തം കാക്കണോ?
ഒരു ദുരന്തം കാക്കണോ?
 

വിനീഷ്. എസ്. എം
8 A ഇവാൻസ്.എച്ച്.എച്.എസ്.പാറശ്ശാല
പാറശ്ശാല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത സാങ്കേതിക പരിശോധന - Remasreekumar തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത