സഹായം Reading Problems? Click here

ഇടുക്കി/എഇഒ നെടുങ്കണ്ടം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഇടുക്കിഡിഇഒ കട്ടപ്പനകട്ടപ്പനനെടുങ്കണ്ടംപീരുമേട്മൂന്നാർ
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
30527 P.U.P.S.Nedumkandam പി.യു.പി.എസ്സ്,നെടുംങ്കണ്ടം സർക്കാർ
30529 G.U.P.S.Kajanapara ജി.യു.പി.എസ്സ്,ഖജനാപ്പാറ സർക്കാർ
30526 S.N.U.P.S.Pothinkandam എസ്.എൻ.യു.പി.എസ്സ്.പോത്തിൻകണ്ടം എയ്ഡഡ്
30528 H.Q.U.P.S.Rajakumary എച്ച്.ക്യു.യു.പി.എസ്സ്,രാജകുമാരി എയ്ഡഡ്
30530 M.G.M.U.P.S.Thottikanam എം.ജി.എം.യു.പി.എസ്സ്,തൊട്ടിക്കാനം എയ്ഡഡ്
30533 S.S.U.P.S.Nedumkandam എസ്സ്.എസ്സ്..യു.പി.എസ്സ്,നെടുംങ്കണ്ടം എയ്ഡഡ്
30534 C.R.U.P.S.Manjappara സി.ആർ.യു.പി.എസ്സ്,മഞ്ഞപ്പാറ എയ്ഡഡ്
30535 S.M.G.U.P.S.Pooppara എസ്സ്.എം.ജി.യു.പി.എസ്സ്,പൂപ്പാറ എയ്ഡഡ്
30536 K.E.U.P.S.Puliyanmala കെ.ഇ..യു.പി.എസ്സ്,പുളിയൻമല എയ്ഡഡ്
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
30504 Govt.L.P.S. Kallar ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.കല്ലാർ‍‍ സർക്കാർ
30507 P.M.G.L.P.S.Balagram South പി.എം.ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.ബാലഗ്രാം സൗത്ത് സർക്കാർ
30509 Govt. L.P.S. Thirdcamp ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.തേർഡ്ക്യാമ്പ് സർക്കാർ
30512 Govt.L.P.S. Pushpakandam ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.പുഷ്പക്കണ്ടം സർക്കാർ
30513 Govt.L.P..S. Mavady ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.മാവടി സർക്കാർ
30514 P.L.P.S. Pampadumpara പി.എൽ.പി.എസ്സ്.പാമ്പാടുംപാറ സർക്കാർ
30515 Govt. L.P.S. Panniyar ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.പന്നിയാർ‍‍ സർക്കാർ
30516 Panchayat L.P.S. Pooppara പി.എൽ.പി.എസ്സ്.പൂപ്പാറ സർക്കാർ
30517 Govt.Tribal L.P.S. Arivilanchal ജി.റ്റി.എൽ.പി.എസ്സ്.അരുവിളംചാൽ സർക്കാർ
30519 G.L.P.S. Udumbanchola ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.ഉടുംമ്പൻചോല സർക്കാർ
30520 Govt Tribal L.P.S.Puliyanmala ജി.റ്റി.എൽ.പി.എസ്സ്.പുളിയൻമല സർക്കാർ
30521 Govt. L.P.S.Mali ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.മാലി സർക്കാർ
30522 Govt. L.P.S. Sasthanada ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.ശാസ്താനട സർക്കാർ
30544 MGLC MUKKUDIL എം.ജി.എൽ.സി.മുക്കുടിൽ സർക്കാർ
30502 S.N.L.P.S.Koottar എസ്.എൻ.എൽ.പി.എസ്സ്.കൂട്ടാർ എയ്ഡഡ്
30503 Madona L.P.S. Cumbummettu മഡോണ.എൽ.പി.എസ്സ്.കമ്പംമെട്ട് എയ്ഡഡ്
30505 S.T.L.P.S. Compayar എസ്സ്.റ്റി.എൽ.പി.എസ്സ്.കോമ്പയാർ എയ്ഡഡ്
30506 S.N.L, P.S. Pachady എസ്സ്.എൻ.എൽ.പി.എസ്സ്.പച്ചടി എയ്ഡഡ്
30508 S.M.L.P.S. Chempalam എസ്സ്.എം.എൽ.പി.എസ്സ്.ചേമ്പളം എയ്ഡഡ്
30510 S.B.L.P.S. Sleevamala എസ്സ്.ബി.എൽ.പി.എസ്സ്.സ്ലീവാമല എയ്ഡഡ്
30511 S.X.L.P.S Old Kochara എസ്സ്.എക്സ്.എൽ.പി.എസ്സ്.ഓൾഡ് കൊച്ചറ എയ്ഡഡ്
30518 S.J.L.P.S Thooval എസ്സ്.ജെ.എൽ.പി.എസ്സ്.തൂവൽ എയ്ഡഡ്
30523 S.J.L.P.S. Kochara എസ്സ്.ജെ.എൽ.പി.എസ്സ്.കൊച്ചറ എയ്ഡഡ്
30524 N.S.S.L.P.S. Vandanmedu എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എൽ.പി.എസ്സ്.വണ്ടൻമേട് എയ്ഡഡ്
30525 I.M.S. Anakkara ഐ.എം.എസ്സ്.അണക്കര എയ്ഡഡ്
30543 RPMLPS chottupara ആർ.പി.എം.എൽ.പി.എസ്സ്.ചോറ്റുപാറ എയ്ഡഡ്
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഇടുക്കി/എഇഒ_നെടുങ്കണ്ടം&oldid=1981289" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്