സഹായം Reading Problems? Click here


ഇടുക്കി/എഇഒ നെടുങ്കണ്ടം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഇടുക്കിഡിഇഒ കട്ടപ്പനകട്ടപ്പനനെടുങ്കണ്ടംപീരുമേട്മൂന്നാർ
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
SchoolCode Name of School Name in Malayalam Category
30527 P.U.P.S.Nedumkandam പി.യു.പി.എസ്സ്,നെടുംങ്കണ്ടം Government
30529 G.U.P.S.Kajanapara ജി.യു.പി.എസ്സ്,ഖജനാപ്പാറ Government
30531 Govt.U.P.S. Parathode ജി.യു.പി.എസ്സ്,പാറത്തോട് Government
30526 S.N.U.P.S.Pothinkandam എസ്.എൻ.യു.പി.എസ്സ്.പോത്തിൻകണ്ടം Aided
30528 H.Q.U.P.S.Rajakumary എച്ച്.ക്യു.യു.പി.എസ്സ്,രാജകുമാരി Aided
30530 M.G.M.U.P.S.Thottikanam എം.ജി.എം.യു.പി.എസ്സ്,തൊട്ടിക്കാനം Aided
30533 S.S.U.P.S.Nedumkandam എസ്സ്.എസ്സ്..യു.പി.എസ്സ്,നെടുംങ്കണ്ടം Aided
30534 C.R.U.P.S.Manjappara സി.ആർ.യു.പി.എസ്സ്,മഞ്ഞപ്പാറ Aided
30535 S.M.G.U.P.S.Pooppara എസ്സ്.എം.ജി.യു.പി.എസ്സ്,പൂപ്പാറ Aided
30536 K.E.U.P.S.Puliyanmala കെ.ഇ..യു.പി.എസ്സ്,പുളിയൻമല Aided
30550 Mar Mathews English Medium, Nedumkandam എം.എം.ഇ.എം.നെടുംങ്കണ്ടം Unaided Recognised
30599 SMUPS Puttady എസ്സ്.എം.യു.പി.എസ്സ്,പുറ്റടി Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
Schoolcode Name of school Name in Malayalam Category
30504 Govt.L.P.S. Kallar ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.കല്ലാർ‍‍ Government
30507 P.M.G.L.P.S.Balagram South പി.എം.ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.ബാലഗ്രാം സൗത്ത് Government
30509 Govt. L.P.S. Thirdcamp ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.തേർഡ്ക്യാമ്പ് Government
30512 Govt.L.P.S. Pushpakandam ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.പുഷ്പക്കണ്ടം Government
30513 Govt.L.P..S. Mavady ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.മാവടി Government
30514 P.L.P.S. Pampadumpara പി.എൽ.പി.എസ്സ്.പാമ്പാടുംപാറ Government
30515 Govt. L.P.S. Panniyar ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.പന്നിയാർ‍‍ Government
30516 Panchayat L.P.S. Pooppara പി.എൽ.പി.എസ്സ്.പൂപ്പാറ Government
30517 Govt.Tribal L.P.S. Arivilanchal ജി.റ്റി.എൽ.പി.എസ്സ്.അരുവിളംചാൽ Government
30519 G.L.P.S. Udumbanchola ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.ഉടുംമ്പൻചോല Government
30520 Govt Tribal L.P.S.Puliyanmala ജി.റ്റി.എൽ.പി.എസ്സ്.പുളിയൻമല Government
30521 Govt. L.P.S.Mali ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.മാലി Government
30522 Govt. L.P.S. Sasthanada ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.ശാസ്താനട Government
30544 MGLC MUKKUDIL എം.ജി.എൽ.സി.മുക്കുടിൽ Government
30502 S.N.L.P.S.Koottar എസ്.എൻ.എൽ.പി.എസ്സ്.കൂട്ടാർ Aided
30503 Madona L.P.S. Cumbummettu മഡോണ.എൽ.പി.എസ്സ്.കമ്പംമെട്ട് Aided
30505 S.T.L.P.S. Compayar എസ്സ്.റ്റി.എൽ.പി.എസ്സ്.കോമ്പയാർ Aided
30506 S.N.L, P.S. Pachady എസ്സ്.എൻ.എൽ.പി.എസ്സ്.പച്ചടി Aided
30508 S.M.L.P.S. Chempalam എസ്സ്.എം.എൽ.പി.എസ്സ്.ചേമ്പളം Aided
30510 S.B.L.P.S. Sleevamala എസ്സ്.ബി.എൽ.പി.എസ്സ്.സ്ലീവാമല Aided
30511 S.X.L.P.S Old Kochara എസ്സ്.എക്സ്.എൽ.പി.എസ്സ്.ഓൾഡ് കൊച്ചറ Aided
30518 S.J.L.P.S Thooval എസ്സ്.ജെ.എൽ.പി.എസ്സ്.തൂവൽ Aided
30523 S.J.L.P.S. Kochara എസ്സ്.ജെ.എൽ.പി.എസ്സ്.കൊച്ചറ Aided
30524 N.S.S.L.P.S. Vandanmedu എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എൽ.പി.എസ്സ്.വണ്ടൻമേട് Aided
30525 I.M.S. Anakkara ഐ.എം.എസ്സ്.അണക്കര Aided
30543 RPMLPS chottupara ആർ.പി.എം.എൽ.പി.എസ്സ്.ചോറ്റുപാറ Aided
30545 MAR BASIL LPS SENAPATHI എം.ബി.എൽ.പി.എസ്സ്.സേനാപതി Unaided Recognised
30547 S H English Medium L P School Nedumkandam എസ്സ്.എച്ച്.ഇ.എം.എൽ.പി.എസ്സ്.നെടുംങ്കണ്ടം Unaided Recognised
30548 Christuraj L P School, Manjappara ക്രീസ്തുരാജ്.എൽ.പി.എസ്സ്.മ‍ഞ്ഞപ്പാറ Unaided Recognised
30549 St. Sebastian's L P School Nedumkandam എസ്സ്.എസ്സ്.എൽ.പി.എസ്സ്.നെടുംങ്കണ്ടം Unaided Recognised


"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഇടുക്കി/എഇഒ_നെടുങ്കണ്ടം&oldid=1140091" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്