ആർ ജി മെമ്മോറിയൽ യു .പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ മലപ്പട്ടം/Say No To Drugs Campaign

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്റെ ലഹരി വിരുദ്ധദിന സന്ദേശം
ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്റെ ലഹരി വിരുദ്ധദിന സന്ദേശം
ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കുമായി നടന്ന ക്ലാസ്
ലഹരിക്കെതിരെ ദീപംതെളിയിക്കൽ
ലഹരിക്കെതിരെ ദീപംതെളിയിക്കൽ