സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

13 ജൂലൈ 2020 01:07 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

12 ജൂലൈ 2020

     16:52  ഗവൺമെൻറ്, മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ് വെങ്ങാനൂർ/Activities‎‎ (7 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+5,468). . [44050‎ (7×)]
      16:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 44050 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 44050 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . 44050 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 44050 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,766). . 44050 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,911). . 44050 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+791). . 44050 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:50  ഗവൺമെൻറ്. എച്ച്.എസ്.എസ് മാരായമുട്ടം‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+46). . [44029‎ (4×)]
      16:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-3). . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+23). . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+25). . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:47  ഗവൺമെൻറ്, മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ് വെങ്ങാനൂർ/ലോവർ പ്രൈമറി വിഭാഗം‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+3,688). . [44050‎ (4×)]
      16:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 44050 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+12). . 44050 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3,498). . 44050 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+178). . 44050 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:51  ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-2,507). . 42040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:06  എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം/പ്രാദേശിക പത്രം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+69). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ജൂലൈ 2020)
     15:05  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [33035‎; Lk28012‎ (3×)]
      15:05 . . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:28012 SP 2021 021.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:04 . . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Moon Day.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:24 . . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:28012 NV016.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      11:40 . . 33035 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Hmolassa.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(PRESENT HEAD MASTER OF CMSHS OLASSA)
     14:59  എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,869). . [Lk28012‎ (3×)]
      14:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+806). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അഞ്ചലാഫീസ്)
      14:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,063). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അഞ്ചലാഫീസ്)
     14:38  പ്രമാണം:28012 NV05.jpg‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+76). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:38  പ്രമാണം:Cj thomas.jpg‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+76). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:37  പ്രമാണം:28012 NV09.jpg‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+76). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:37  പ്രമാണം:28012 NV08.jpg‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+76). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:37  പ്രമാണം:28012 NV1.JPG‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+76). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:36  പ്രമാണം:28012 NV012.jpg‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+76). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:36  പ്രമാണം:MARY JOHN KKLM.jpg‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+76). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:36  പ്രമാണം:28012 NV10.jpg‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+76). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:35  പ്രമാണം:28012 NV0.JPG‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+76). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:35  പ്രമാണം:28012 NV015.jpg‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+76). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:35  പ്രമാണം:28012 NV02.jpg‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+76). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:34  പ്രമാണം:28012 NV03.jpg‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+76). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:34  പ്രമാണം:28012 NV04.jpg‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+76). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:33  പ്രമാണം:28012 NV014a.jpg‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+76). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:33  പ്രമാണം:28012 NV06.jpg‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+76). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:32  പ്രമാണം:28012 NV11.jpg‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+76). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:25  സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. കണ്ണമാലി‎‎ (6 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-159). . [Stmaryswiki‎ (6×)]
      13:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . Stmaryswiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-26). . Stmaryswiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-175). . Stmaryswiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+31). . Stmaryswiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+9). . Stmaryswiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Stmaryswiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     11:52  സി.എം.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.ഒളശ്ശ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+171). . 33035 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ADDED PICTURE OF HM)
     11:36  ഇ.എ.എൽ.പി.എസ്. അമലൂർ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,036). . 37215 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     11:20  അമൃത എസ് എച്ച് എസ് എസ് പാരിപ്പള്ളി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-92). . Ashss parippally (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    10:43  ഗവൺമെൻറ്, മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ് വെങ്ങാനൂർ/ലോവർ പ്രൈമറി വിഭാഗം/ലോവർ പ്രൈമറി വിഭാഗം201-20‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+2,532). . 44050 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{PHSSchoolFrame/Pages}} =<center>ലോവർ പ്രൈമറി വിഭാഗം 2019-20</center>= =വായന...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്