സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

20 നവംബർ 2019 11:57 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

20 നവംബർ 2019

     11:34  ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ്. ആര്യനാട്/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ (7 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+73). . [42005‎ (7×)]
      11:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 42005 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (WE ARE THE LITTLE KITES)
      11:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-132). . 42005 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (WE ARE THE LITTLE KITES)
      11:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+29). . 42005 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (WE ARE THE LITTLE KITES)
      11:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-405). . 42005 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് ഉപജില്ലാതലക്യാമ്പിൽ)
      11:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . 42005 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (WE ARE THE LITTLE KITES)
      11:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+21). . 42005 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (WE ARE THE LITTLE KITES)
      11:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+557). . 42005 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (WE ARE THE LITTLE KITES)
     11:26  ഗവ. മോ‍ഡൽ. ബോയ്സ്.വി എച്ച്. എസ്.എസ്. &എച്ച്. എസ്.എസ്. കൊല്ലം/പ്രവർത്തനങ്ങൾ‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+313). . [41056boysklm‎ (3×)]
      11:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+9). . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
      10:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+71). . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+233). . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     11:07  ജി. എച്ച്. എസ്സ്. പുല്ലൂറ്റ്/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+106). . [23078‎ (2×)]
      11:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+71). . 23078 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+35). . 23078 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     11:04  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [48410‎; 23078‎ (2×); 13047‎ (5×); 24018‎ (7×)]
      11:04 . . 23078 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:23078-IMG 20191118 123051098 HDR.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:59 . . 23078 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:23078-IMG 20191118 123142442 HDR.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:23 . . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Glps edivanna.pptx അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:22 . . 13047 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശസ്ത്രമേള 2019 05.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:22 . . 13047 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശസ്ത്രമേള 2019 04.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:22 . . 13047 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശസ്ത്രമേള 2019 03.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:22 . . 13047 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശസ്ത്രമേള 2019 01.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:22 . . 13047 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശസ്ത്രമേള 2019 02.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:04 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-onday camp 7.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      10:02 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-onday camp 6.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      10:02 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-onday camp 5.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      10:02 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-onday camp 4.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      10:02 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-onday camp 3.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      10:01 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-onday camp 2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      10:01 . . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24018-onday camp 1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
(പു.)    10:50  ഗവ. മോ‍ഡൽ. ബോയ്സ്.വി എച്ച്. എസ്.എസ്. &എച്ച്. എസ്.എസ്. കൊല്ലം/വിദ്യലയം പ്രതിഭകളോടൊപ്പം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+5,772). . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ മികവു...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     10:34  സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് വായാട്ടുപറമ്പ്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+389). . [13047‎ (2×)]
      10:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+37). . 13047 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+352). . 13047 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ശാസ്ത്രമേള 2019)
(പു.)    10:20  SSK:2019-20/ടീം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+917). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{SSKTitle1|Title= 60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം |ടീം|2=സ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     10:14  സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് എച്ച് എസ് എസ് മറ്റം/ഫെസ്റ്റിവൽസ്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+45). . [24018‎ (2×)]
      10:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-7). . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+52). . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:13  SSK:2019-20/രചന‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+7). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:13  SSK:2019-20/വര‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+7). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:08  സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് എച്ച് എസ് എസ് മറ്റം/ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ക്ലബ്ബ്‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+930). . [24018‎ (3×)]
      10:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+930). . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം 2019)
      10:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-748). . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ക്ലബ് 2019-20(BATCH 2020-22))
      09:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+748). . 24018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ക്ലബ് 2019-20(BATCH 2020-22))
     10:03  SSK:2019-20‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+7). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:57  SSK:2018-19/ഇംഗ്ലീഷ് കവിതാരചന (എച്ച്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+7). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:33  (സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനരേഖ). . [Sreejithkoiloth‎ (5×)]
      09:33 . . SSK:2019-20/വിശദവിവരങ്ങൾ താളിന്റെ സംരക്ഷണതലം Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മാറ്റി [തിരുത്തുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ടു്‌ മാറ്റുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [നിർഝരിതം] ‎
      09:33 . . SSK:2019-20/വര താൾ Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ടു്‌ മാറ്റുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [നിർഝരിതം] ‎
      09:33 . . SSK:2019-20/രചന താൾ Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ടു്‌ മാറ്റുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [നിർഝരിതം] ‎
      09:32 . . SSK:2019-20/ഫലങ്ങൾ താൾ Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ടു്‌ മാറ്റുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [നിർഝരിതം] ‎
      09:32 . . SSK:2019-20/വേദികൾ താൾ Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ടു്‌ മാറ്റുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [നിർഝരിതം] ‎
(പു.)    09:32  SSK:2019-20/വേദികൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+3,815). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{SSKTitle1|Title= 59-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം |വേദിക...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     09:29  SSK:2019-20/ഫലങ്ങൾ‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+25). . [Sreejithkoiloth‎ (3×)]
      09:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+24). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:27  SSK:2018-19/ഫലങ്ങൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (0). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്