സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

19 നവംബർ 2019 02:50 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

19 നവംബർ 2019

     01:59  ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പാണ്ടിക്കാട്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-3). . AnvarSadiqueNV (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

18 നവംബർ 2019

     15:42  എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം/പ്രാദേശിക പത്രം‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+3,614). . [Lk28012‎ (4×)]
      15:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (നവംബർ 2019)
      15:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,531). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (നവംബർ 2019)
      14:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (നവംബർ 2019)
      14:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,082). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (നവംബർ 2019)
     15:25  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [47326‎ (3×); Lk28012‎ (5×); 47064‎ (7×)]
      15:25 . . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:28012 SP 1920 129.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:25 . . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:28012 SP 1920 128.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:20 . . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:28012 SP 1920 127.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:20 . . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:28012 SP 1920 126.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:38 . . 47064 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Dj3.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      14:37 . . 47064 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Dj2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      14:37 . . 47064 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Dj1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      14:36 . . 47064 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Dj.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      14:29 . . 47064 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Cor2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      14:28 . . 47064 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Cor1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      14:28 . . 47064 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Cor.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      14:22 . . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:28012 SP 1920 125.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:15 . . 47326 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:47326 sslp3000009.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:07 . . 47326 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:47326 sslp216576.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      13:22 . . 47326 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:47326 sslp87009.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
     14:54  ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കൊടുവള്ളി/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ (14 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+3,369). . [47064‎ (14×)]
      14:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+76). . 47064 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (/* -ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ഡിജിറ്റൽ പുക്കള മത്സരം എസ്.ഐ.ടി സേതുമാധവൻ സാർ ഉദ്ഘ...)
      14:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . 47064 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം 2019)
      14:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 47064 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (/* -ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ഡിജിറ്റൽ പുക്കള മത്സരം എസ്.ഐ.ടി സേതുമാധവൻ സാർ ഉദ്ഘ...)
      14:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . 47064 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (/* ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ഡിജിറ്റൽ പുക്കള മത്സരം എസ്.ഐ.ടി സേതുമാധവൻ സാർ ഉദ്ഘ...)
      14:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+5). . 47064 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് 2019-2020)
      14:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . 47064 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം 2019)
      14:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 47064 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് 2019-2020)
      14:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+155). . 47064 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് 2019-2020)
      14:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+822). . 47064 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് 2019-2020)
      14:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3). . 47064 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഇ കോർണർ)
      14:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-4). . 47064 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഇ കോർണർ)
      14:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+123). . 47064 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് 2019-2020)
      14:15 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+794). . 47064 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഹെൽപ്പ് ഡസ്ക്ക്)
      14:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,392). . 47064 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് 2019-2020)
     14:20  സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ.പി.എസ് കൂടരഞ്ഞി / ശിശുദിനം.‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-49). . [47326‎ (2×)]
      14:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-133). . 47326 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+84). . 47326 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    14:17  സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ.പി.എസ് കൂടരഞ്ഞി / 2018-19 അക്കാദമികവർഷം. / ശിശുദിനം.‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+882). . 47326 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ശിശുദിനം പ്രമാണം:47326 sslp 311.jp...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    14:12  സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ.പി.എസ് കൂടരഞ്ഞി / 2018-19 അക്കാദമികവർഷം. / കേരളപ്പിറവി.‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+649). . 47326 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('കേരളപിറവിദിനം കേരളം എന...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     14:10  സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ.പി.എസ് കൂടരഞ്ഞി / കേരളപ്പിറവി.‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+99). . [47326‎ (2×)]
      14:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 47326 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+100). . 47326 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:03  സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ.പി.എസ് കൂടരഞ്ഞി /എൽ.എസ്.എസ് വിജയികൾ.‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-505). . [47326‎ (4×)]
      14:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+5). . 47326 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+61). . 47326 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-674). . 47326 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+103). . 47326 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:30  സെൻറ് ജോസഫ്‌സ് ജി .എച്‌.എസ് കറുകുറ്റി/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ (6 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+727). . [Karukutty‎ (6×)]
      09:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Karukutty (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+673). . Karukutty (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-11). . Karukutty (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+73). . Karukutty (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-7). . Karukutty (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . Karukutty (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്