സഹായം Reading Problems? Click here


"ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്/കലാമേളയിൽ ഓവറോൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 2 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 11: വരി 11:
 
| ലളിതഗാനം || Aഗ്രേഡ് || ഫസ്റ്റ്
 
| ലളിതഗാനം || Aഗ്രേഡ് || ഫസ്റ്റ്
 
|-
 
|-
| ദേശഭക്തിഗാനം || Aഗ്രേഡ് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
+
| ദേശഭക്തിഗാനം || Aഗ്രേഡ് ||സെക്കന്റ്‌  |-
|-
 
 
| അറബി ഗാനം  || Aഗ്രേഡ് || ഫസ്റ്റ്
 
| അറബി ഗാനം  || Aഗ്രേഡ് || ഫസ്റ്റ്
 
|-
 
|-
 
| ഇംഗ്ലീഷ് ആംഗ്യപാട്ട് || Aഗ്രേഡ് || ഫസ്റ്റ്
 
| ഇംഗ്ലീഷ് ആംഗ്യപാട്ട് || Aഗ്രേഡ് || ഫസ്റ്റ്
 
|-
 
|-
| മലയാളംആംഗ്യപാട്ട് || Aഗ്രേഡ്
+
| മലയാളംആംഗ്യപാട്ട് || Aഗ്രേഡ്|| ഫസ്റ്റ്
||  
 
 
|-
 
|-
 
| കഥ || Aഗ്രേഡ് || ഫസ്റ്റ്
 
| കഥ || Aഗ്രേഡ് || ഫസ്റ്റ്
 
|-
 
|-
| സംഘഗാനം  || Aഗ്രേഡ് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്-
+
| സംഘഗാനം  || Aഗ്രേഡ് || തേർഡ്
| മോന്നോ ആക്ട്  || Aഗ്രേഡ് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
+
|-
 +
| മോന്നോ ആക്ട്  || Aഗ്രേഡ് || ഫസ്റ്റ്
 
|-
 
|-
 
|പ്രസംഗം  || Aഗ്രേഡ്|| ഫസ്റ്റ് }
 
|പ്രസംഗം  || Aഗ്രേഡ്|| ഫസ്റ്റ് }
കലാ മേളയിൽ സ്ഥിരമായി ഓവറോൾ വാങ്ങുന്നു.. അധ്യാപകർ നന്നായി പരിശീലനം നൽകുന്നു.പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ഇനത്തിനും സമ്മാനം വാങ്ങുന്ന മികച്ച സ്കൂളാണിത്.
 
കായിക മേഖലയിലും വിവിധ ഇനത്തിൽ സമ്മാനം നേടാറുണ്ട്.
 

16:18, 4 ഡിസംബർ 2019 -ൽ നിലവിലുള്ള രൂപം

ഇനം ഗ്രേഡ് സ്ഥാനം
മാപ്പിളപാട്ട് Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
തമിഴ്പദ്യം Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
കന്നട പദ്യം Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
ലളിതഗാനം Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
ദേശഭക്തിഗാനം Aഗ്രേഡ് - അറബി ഗാനം Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
ഇംഗ്ലീഷ് ആംഗ്യപാട്ട് Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
മലയാളംആംഗ്യപാട്ട് Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
കഥ Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
സംഘഗാനം Aഗ്രേഡ് തേർഡ്
മോന്നോ ആക്ട് Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
പ്രസംഗം Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ് }