സഹായം Reading Problems? Click here


"ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്/കലാമേളയിൽ ഓവറോൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 3: വരി 3:
 
! ഇനം !! ഗ്രേഡ് !! സ്ഥാനം  
 
! ഇനം !! ഗ്രേഡ് !! സ്ഥാനം  
 
|-
 
|-
| മാപ്പിളപാട്ട് || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
+
| മാപ്പിളപാട്ട് || Aഗ്രേഡ്  || ഫസ്റ്റ്
 
|-
 
|-
| തമിഴ്പദ്യം || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
+
| തമിഴ്പദ്യം || Aഗ്രേഡ് || ഫസ്റ്റ്
 
|-
 
|-
| കന്നട പദ്യം  || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
+
| കന്നട പദ്യം  || Aഗ്രേഡ് || ഫസ്റ്റ്
 
|-
 
|-
| ലളിതഗാനം || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
+
| ലളിതഗാനം || Aഗ്രേഡ് || ഫസ്റ്റ്
 
|-
 
|-
| ദേശഭക്തിഗാനം  || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
+
| ദേശഭക്തിഗാനം  || Aഗ്രേഡ് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
 
|-
 
|-
| അറബി ഗാനം  || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
+
| അറബി ഗാനം  || Aഗ്രേഡ് || ഫസ്റ്റ്
 
|-
 
|-
| ഇംഗ്ലീഷ് ആംഗ്യപാട്ട് || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
+
| ഇംഗ്ലീഷ് ആംഗ്യപാട്ട് || Aഗ്രേഡ് || ഫസ്റ്റ്
 
|-
 
|-
| മലയാളംആംഗ്യപാട്ട് || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
+
| മലയാളംആംഗ്യപാട്ട് || Aഗ്രേഡ്
 +
||  
 
|-
 
|-
| കഥ || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
+
| കഥ || Aഗ്രേഡ് || ഫസ്റ്റ്
 
|-
 
|-
| || സംഘഗാനം || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
+
| സംഘഗാനം  || Aഗ്രേഡ് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്-
 +
| മോന്നോ ആക്ട് || Aഗ്രേഡ് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
 
|-
 
|-
| മോന്നോ ആക്ട് || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
+
|പ്രസംഗം || Aഗ്രേഡ്|| ഫസ്റ്റ് }
|-
 
|  || പ്രസംഗം  || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
 
|}
 
 
കലാ മേളയിൽ സ്ഥിരമായി ഓവറോൾ വാങ്ങുന്നു.. അധ്യാപകർ നന്നായി പരിശീലനം നൽകുന്നു.പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ഇനത്തിനും സമ്മാനം വാങ്ങുന്ന മികച്ച സ്കൂളാണിത്.  
 
കലാ മേളയിൽ സ്ഥിരമായി ഓവറോൾ വാങ്ങുന്നു.. അധ്യാപകർ നന്നായി പരിശീലനം നൽകുന്നു.പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ഇനത്തിനും സമ്മാനം വാങ്ങുന്ന മികച്ച സ്കൂളാണിത്.  
 
കായിക മേഖലയിലും വിവിധ ഇനത്തിൽ സമ്മാനം നേടാറുണ്ട്.
 
കായിക മേഖലയിലും വിവിധ ഇനത്തിൽ സമ്മാനം നേടാറുണ്ട്.

16:07, 4 ഡിസംബർ 2019-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

ഇനം ഗ്രേഡ് സ്ഥാനം
മാപ്പിളപാട്ട് Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
തമിഴ്പദ്യം Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
കന്നട പദ്യം Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
ലളിതഗാനം Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
ദേശഭക്തിഗാനം Aഗ്രേഡ് കളത്തിലെ എഴുത്ത്
അറബി ഗാനം Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
ഇംഗ്ലീഷ് ആംഗ്യപാട്ട് Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
മലയാളംആംഗ്യപാട്ട് Aഗ്രേഡ്
കഥ Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
സംഘഗാനം Aഗ്രേഡ് കളത്തിലെ എഴുത്ത്- മോന്നോ ആക്ട് Aഗ്രേഡ് കളത്തിലെ എഴുത്ത്
പ്രസംഗം Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ് }

കലാ മേളയിൽ സ്ഥിരമായി ഓവറോൾ വാങ്ങുന്നു.. അധ്യാപകർ നന്നായി പരിശീലനം നൽകുന്നു.പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ഇനത്തിനും സമ്മാനം വാങ്ങുന്ന മികച്ച സ്കൂളാണിത്. കായിക മേഖലയിലും വിവിധ ഇനത്തിൽ സമ്മാനം നേടാറുണ്ട്.