സഹായം Reading Problems? Click here


"എ. എം .എം. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഇടയാറന്മുള/ സുരീലി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 
വരി 1: വരി 1:
   [[പ്രമാണം: 37001sh1.resized.JPG  |200px|thumb|left| എ‍ .എം .എം .എച്ച് .എസ്.എസ് ഇടയാറന്മുള :    സുരീലി ക്ലാസുകൾ  ]]
+
   ഹിന്ദിയോടെ ഉള്ള അഭിരുചി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗവണ്മെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയ സുരീലീ  ഹിന്ദി എന്ന പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ  സ്കൂളിൽ ജനുവരി 17 ,18 തീയതികളിൽ  നടക്കുകയുണ്ടായി .6 ാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പരിപാടി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് . കുട്ടികളെ ഏറെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കടുത്തു .കഥ, കവിത ആക്ഷൻ സോങ് എന്നീ  പ്രോഗ്രാമിലൂടെ  കുട്ടികൾ  ഭാഷയുടെ ആദ്യ പരിപാടികൾ ചവിട്ടിക്കയറി . ഇത് പോലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുക വഴി കുട്ടികൾക്ക് സംഭാഷണ ചാതുര്യം വർധിപ്പിക്കാനും ഭാഷ സ്നേഹം വർധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്.
 +
 
 +
[[പ്രമാണം: 37001sh1.resized.JPG  |200px|thumb|left| എ‍ .എം .എം .എച്ച് .എസ്.എസ് ഇടയാറന്മുള :    സുരീലി ക്ലാസുകൾ  ]]
 
[[പ്രമാണം: 37001sh5.resized.jpg  |200px|thumb|center| എ‍ .എം .എം .എച്ച് .എസ്.എസ് ഇടയാറന്മുള :    സുരീലി ക്ലാസുകൾ  ]]
 
[[പ്രമാണം: 37001sh5.resized.jpg  |200px|thumb|center| എ‍ .എം .എം .എച്ച് .എസ്.എസ് ഇടയാറന്മുള :    സുരീലി ക്ലാസുകൾ  ]]
 
  [[പ്രമാണം: 37001sh4.resized.JPG  |200px|thumb|left| എ‍ .എം .എം .എച്ച് .എസ്.എസ് ഇടയാറന്മുള :    സുരീലി ക്ലാസുകൾ  ]]
 
  [[പ്രമാണം: 37001sh4.resized.JPG  |200px|thumb|left| എ‍ .എം .എം .എച്ച് .എസ്.എസ് ഇടയാറന്മുള :    സുരീലി ക്ലാസുകൾ  ]]
 
  [[പ്രമാണം: 37001sh3.resized.JPG  |200px|thumb|right| എ‍ .എം .എം .എച്ച് .എസ്.എസ് ഇടയാറന്മുള :    സുരീലി ക്ലാസുകൾ  ]]
 
  [[പ്രമാണം: 37001sh3.resized.JPG  |200px|thumb|right| എ‍ .എം .എം .എച്ച് .എസ്.എസ് ഇടയാറന്മുള :    സുരീലി ക്ലാസുകൾ  ]]
 
  [[പ്രമാണം: 37001sh2.resized.JPG  |200px|thumb|center| എ‍ .എം .എം .എച്ച് .എസ്.എസ് ഇടയാറന്മുള :    സുരീലി ക്ലാസുകൾ  ]]
 
  [[പ്രമാണം: 37001sh2.resized.JPG  |200px|thumb|center| എ‍ .എം .എം .എച്ച് .എസ്.എസ് ഇടയാറന്മുള :    സുരീലി ക്ലാസുകൾ  ]]

08:53, 18 ഫെബ്രുവരി 2019 -ൽ നിലവിലുള്ള രൂപം

 ഹിന്ദിയോടെ ഉള്ള അഭിരുചി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗവണ്മെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയ സുരീലീ  ഹിന്ദി എന്ന പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ  സ്കൂളിൽ ജനുവരി 17 ,18 തീയതികളിൽ  നടക്കുകയുണ്ടായി .6 ാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പരിപാടി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് . കുട്ടികളെ ഏറെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കടുത്തു .കഥ, കവിത ആക്ഷൻ സോങ് എന്നീ  പ്രോഗ്രാമിലൂടെ  കുട്ടികൾ  ഭാഷയുടെ ആദ്യ പരിപാടികൾ ചവിട്ടിക്കയറി . ഇത് പോലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുക വഴി കുട്ടികൾക്ക് സംഭാഷണ ചാതുര്യം വർധിപ്പിക്കാനും ഭാഷ സ്നേഹം വർധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്.
എ‍ .എം .എം .എച്ച് .എസ്.എസ് ഇടയാറന്മുള : സുരീലി ക്ലാസുകൾ
എ‍ .എം .എം .എച്ച് .എസ്.എസ് ഇടയാറന്മുള : സുരീലി ക്ലാസുകൾ
എ‍ .എം .എം .എച്ച് .എസ്.എസ് ഇടയാറന്മുള : സുരീലി ക്ലാസുകൾ
എ‍ .എം .എം .എച്ച് .എസ്.എസ് ഇടയാറന്മുള : സുരീലി ക്ലാസുകൾ
എ‍ .എം .എം .എച്ച് .എസ്.എസ് ഇടയാറന്മുള : സുരീലി ക്ലാസുകൾ