"എസ് ജി എം എസ് ബി എസ്‍‍ വടകര" എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

27 മാർച്ച് 2024

15 മാർച്ച് 2022

27 ഫെബ്രുവരി 2022

20 ഫെബ്രുവരി 2022

19 ജനുവരി 2022

16 ജനുവരി 2022

26 സെപ്റ്റംബർ 2017

19 ജനുവരി 2017

11 ജനുവരി 2017

4 ജനുവരി 2017

"https://schoolwiki.in/എസ്_ജി_എം_എസ്_ബി_എസ്‍‍_വടകര" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്