സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/സ്റ്റേജിതരഇനങ്ങൾ പഴയത്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
HomeDetailsസ്റ്റേജിതര ഇനങ്ങൾResultLocationകലോത്സവം 17

Ssk18:കലോത്സവം/സ്റ്റേജിതരഇനങ്ങൾ പഴയത്/box-header

{{{1}}}

|border=#FABD23 |titleforeground=green |titlebackground=#FFE996 |background=white |foreground=black }}

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ
  

ചിത്രരചന-ജലച്ചായം-HSS

Ssk18:കലോത്സവം/സ്റ്റേജിതരഇനങ്ങൾ പഴയത്/box-header

  

കൊളാഷ്-HSS

Ssk18:കലോത്സവം/സ്റ്റേജിതരഇനങ്ങൾ പഴയത്/box-header

  

ചിത്രരചന-പെൻസിൽ-HS

  

ചിത്രരചന-പെൻസിൽ-HSS

Ssk18:കലോത്സവം/സ്റ്റേജിതരഇനങ്ങൾ പഴയത്/box-header

  

പോസ്റ്റർ നിർമ്മാണം HS

Ssk18:കലോത്സവം/സ്റ്റേജിതരഇനങ്ങൾ പഴയത്/box-header

  

കാർട്ടൂൺ -HS

  

കാർട്ടൂൺ -HSS

Ssk18:കലോത്സവം/സ്റ്റേജിതരഇനങ്ങൾ പഴയത്/box-header

  

ചിത്രരചന-എണ്ണച്ചായം-HS

  

ചിത്രരചന-എണ്ണച്ചായം-HSS

</div>

Ssk18:കലോത്സവം/സ്റ്റേജിതരഇനങ്ങൾ പഴയത്/box-header

  

കഥാരചന HS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ
  

കഥാരചന HSS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ
  

കവിതാ രചന HS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ
  

കവിതാ രചന HSS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ
  

ഉപന്യാസം HS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ
  

ഉപന്യാസം HSS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

</div></div> </div>

Ssk18:കലോത്സവം/സ്റ്റേജിതരഇനങ്ങൾ പഴയത്/box-header

  

കഥാരചന-ഇംഗ്ലീഷ്-HSS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ
  

കവിതാ രചന HSS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ
  

ഉപന്യാസം-ഇംഗ്ലീഷ്-HSS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

</div>

</div> </div>

Ssk18:കലോത്സവം/സ്റ്റേജിതരഇനങ്ങൾ പഴയത്/box-header

  

കഥാരചന HSS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ
  

കവിതാ രചന HS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

</div>‍

Ssk18:കലോത്സവം/സ്റ്റേജിതരഇനങ്ങൾ പഴയത്/box-header

  

കഥാരചന HSS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ
  

കവിതാ രചന HSS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

Ssk18:കലോത്സവം/സ്റ്റേജിതരഇനങ്ങൾ പഴയത്/box-header

  

കഥാരചന HS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ
  

ഉപന്യാസം HS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

</div></div> Ssk18:കലോത്സവം/സ്റ്റേജിതരഇനങ്ങൾ പഴയത്/box-header

  

കഥാരചന-ഉറുദു -HS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ
  

കഥാരചന-ഉറുദു HSS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ
  

കവിതാ രചന-ഉറുദു HS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ
  

കവിതാ രചന-ഉറുദു HSS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

</div>

Ssk18:കലോത്സവം/സ്റ്റേജിതരഇനങ്ങൾ പഴയത്/box-header

  

കഥാരചന-സംസ്‌കൃതം (ജനറൽ)-HSS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ
  

കവിതാ രചന-സംസ്‌കൃതം(ജനറൽ)-HSS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ
  

ഉപന്യാസം-സംസ്‌കൃതം(ജനറൽ)-HSS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

Ssk18:കലോത്സവം/സ്റ്റേജിതരഇനങ്ങൾ പഴയത്/box-header

  

കഥാരചന-സംസ്‌കൃതം -HS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ
  

കവിതാ രചന-സംസ്‌കൃതം-HS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ
  

ഉപന്യാസ രചന-സംസ്‌കൃതം-HS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

</div> </div>