സഹായം Reading Problems? Click here

Schoolwiki:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം (മാനദണ്ഡങ്ങൾ)

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിങ്ങുകളുടെ മത്സരത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.


 • ചിത്രങ്ങൾ സ്വന്തമായി വരച്ച് തറാക്കിയതായിരിക്കണം
 • ചിത്രങ്ങൾ സ്വന്തമായ ശൈലിയിൽ തയ്യാറാക്കുക
 • മറ്റ് എവിടെയും പ്രദർശിപ്പിച്ചതായിരിക്കരുത്
 • സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ തയ്യാറാക്കിയതായിരിക്കണം
 • പുതിയ ആശയങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക
 • സോഫ്റ്റ് വെയറിലെ സങ്കേതങ്ങൾ സമർത്ഥമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക
മികച്ച ചിത്രമായി തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ


 • ചിത്രത്തിന്റെ ആശയം
 • രൂപങ്ങൾ കൃത്യത
 • ഡിജിറ്റൽ സങ്കേതങ്ങളുടെ സമർത്ഥമായ പ്രയോഗം
 • പുതിയ ആശയങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമം
 • പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സന്ദേശങ്ങൾ ചിത്രത്തിലുൾപ്പെടുത്തൽ
 • പുതിയ പെയ്ന്റിങ്ങ് രീതികൾ പരീക്ഷണം (eg:Rough Method)