സഹായം Reading Problems? Click here

ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി ജി സ്കൂൾ, ചേർത്തല/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ശുചിത്വം
രോഗം വരാതെ സൂക്ഷിച്ചീടാൻ

എന്നാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്?

രോഗം വരുവാൻ കാരണമായ

പേരുകൾ ആദ്യം അറുത്തീടണം

വീടും പറമ്പും ശുചിയാക്കുമ്പോൾ

രോഗം നമ്മൾ അകറ്റീടുന്നു

നമ്മളെ നാമംൽ ശുചിയാക്കുമ്പോൾ

പകർച്ച വ്യാധികൾ അകന്നീടുന്നു.
 

ഷിയാ മാത്യു
3 ബി ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി ജി എസ് മുട്ടം
ചേർത്തല ഉപജില്ല
ആലപ്പുഴ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 07/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത