സെന്റ് ലിഗറീസ് എൽ.പി.സ്കൂൾ കോവിൽത്തോട്ടം/അംഗീകാരങ്ങൾ